Detaljplan för Vallåsskolan ut på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 september att samråd ska ske för kvarteret Valnöten, som rymmer Vallåskolan.

Vallås har de senaste åren förtätats. Ungefär 180 nya bostäder har byggts och det finns behov av fler skolplatser för elever. För att kunna utöka Vallåsskolan från dagens 750 elever till 1 000 elever behöver detaljplanen ändras för att möjliggöra fler våningar. Förslaget som nu går ut på samråd innebär att det blir möjligt att bygga en skola i tre våningar i stället för två.