• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för Kistinge industriområde ut på samråd

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 30 november att en ny detaljplan för södra delen av Kistinge industriområde ska ut på samråd. Detaljplanen gäller del av Fyllinge 20:393 med flera och föreslår bland annat en utbredning av industriområdet som ska garantera verksamhetsmark i framtiden.

Detaljplanen som nu går ut på samråd erbjuder befintliga och nyetablerade industrier modern och högkvalitativ verksamhetsmark. Därtill säkrar också detaljplanen att nuvarande verksamheter i området fortsatt kommer kunna bedriva verksamhet och i viss mån expandera.

Planförslaget pekar också ut att dagens trevägskorsning till Trönninge kan byggas om, att området får tillgång till busshållplatser och att det under väg 15 kommer finnas gång- och cykelvägar som ansluter till industriområdet och rekreationsområdet Stjärnarpskogen.