• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för fler bostäder i centrum på granskning

För att möjliggöra en förtätning med stadsnära bostäder har ett förslag på ny detaljplan för Instruktören 5 med flera arbetats fram. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 9 november att detaljplanen ska ut på granskning.

Fastigheterna ligger centralt beläget på Norra vägen och angränsar i öst av Kastanjeallén. Syftet med den nya detaljplanen är att komplettera och bredda fastigheten, i form av ett flerbostadshus med tio lägenheter. I planen anges också att nuvarande kontorsverksamhet på den intilliggande fastigheten Instruktören 24 ska fortlöpa även i framtiden.