• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Detaljplan för bostäder i Simlångsdalen på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade den 27 september att detaljplanen för Breared 2:15 m.fl. ska ut på granskning för att sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter.

Detaljplanen medger som mest 23 nya bostäder i Backen-området i Simlångsdalen. Planområdet ligger i samhällets sydöstra del i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Läget är attraktivt längs Brearedssjöns nordslutning och det är nära centrum och busshållplats. Området är i översiktsplanen utpekat som så kallat LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, då nya bostäder i denna del av Simlångsdalen ses som gynnsamt för ortens utveckling.

Detaljplanen syftar också till att ändra huvudmannaskap för den allmänna platsen från enskilt till kommunalt samt säkerställa natur- och friluftsvärden mellan Brearedssjön och bebyggelsen.

Efter samrådsrundan minskade planområdet från 8,4 till 4,5 hektar. Från början ingick både kommunal och privat mark, men efter synpunkter från berörda fastighetsägare, har kommunen omarbetat detaljplanen. Invändningarna handlade bland annat om infarten till det planerade bostadsområdet.