• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Centrumutvecklingsplan ut på samråd

Halmstads kommun växer. Med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden. Därför pågår just nu arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. På tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att Centrumutvecklingsplan 2050 ska gå ut på samråd.

Tiden för samråd föreslås bli mellan 1 november 2021 till 16 januari 2022. På kommunstyrelsens sammanträde 12 oktober kommer slutgiltigt beslut om datum tas och kommunstyrelsens ledamöter kan lägga yrkanden på förslaget innan det går ut på samråd.

Handlingarna kommer att finnas tillgängliga på Halmstads kommuns webbplats halmstad.se. Under samrådstiden har allmänheten och berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter att synpunkter samlats in bearbetas förslaget igen. Därefter kommer ett andra tillfälle för dialog som kallas för granskning. Efter granskning tas sedan ett slutgiltigt beslut om den fördjupade översiktsplanen för centrum.

I centrumutvecklingsplanen tydliggör Halmstads kommun sina ambitioner med den fysiska miljön i stadens centrala delar. Tre särskilda utvecklingsstrategier har definierats:

  • Ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser.
  • Ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag.
  • Ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet.