• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Beslut om samråd för bland annat förskoleverksamhet

Under kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sista sammanträde för mandatperioden, den 12 oktober, beslutade utskottet att skicka ut ett antal nya detaljplaneförslag på samråd. Ett av exemplen gäller Harplinge, och ett annat en förskoleverksamhet på Väster.

I ärendet som rör Harplinge är planområdet beläget i centrala delarna av orten och de berörda fastigheterna, Harplinge 1:13, Harplinge 1:11 och Harplinge 5:49, har tidigare använts bland annat för kommunal verksamhet i form av äldreboende och förskola.

Harplinge är i Framtidsplan 2050 utpekat som ett servicesamhälle som utvecklas och växer kraftigt. Planförslaget som nu skickas ut på samråd möjliggör mer flexibel användning och inkluderar möjligheter för både bostads- och centrumverksamhet, i jämförelse mot tidigare detaljplan som var mer begränsande. Syftet med en mer flexibel detaljplan är att möjliggöra olika lösningar så att detaljplanen är hållbar över tid och kan anpassas till ortens ändrade förutsättningar.

Förskoleverksamhet på Väster

Ett annat ärende som går ut på samråd gäller en fastighet på Väster, Experten 8. Fastighetsägaren har bedrivit förskoleverksamhet med tillfälligt bygglov inom fastigheten sedan 1998 och vill fortsätta på samma bana, vilket kräver en ny detaljplan.

Under samråden har allmänheten och berörda möjlighet att lämna in synpunkter på förslagen.