• Halmstads webbplatser

Beslut om förändringar för arbete med bemanning och heltid som norm

Halmstads kommun vill arbeta för en bra och ändamålsenlig bemanning som gynnar kommunens olika målgrupper samt en god arbetsmiljö. Nu ska en rad förändringar genomföras som förbättrar bemanningsarbetet och ger mer utrymme för lokala anpassningar.

Ansvar för Halmstad väckte ett initiativärende i kommunstyrelsen i november 2023 och ville se en genomgång av kommunens arbete med Heltid som norm, bemanningshandboken och bemanningscenter. En rapport med slutsatser och förslag är nu klar. Rapporten bygger på delaktighet och underlag från medarbetare, chefer och fackliga i kommunorganisationen.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna rapporten och uppdra åt kommundirektör att genomföra ett antal förändringar som ska förbättra och underlätta arbetet med bemanning och heltid som norm.

– Personalfrågor är komplexa och styrs av lagar och avtal som vi som kommunpolitiker inte kan eller ska påverka. Men politiken har det yttersta ansvar för arbetsmiljön. Därför initierade vi en utredning som nu lett fram till flera konkreta förbättringar för våra medarbetare, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

– Vi är nöjda med utredningen som vi har mottagit och den har gjorts i bred samverkan inom kommunen. Det är viktigt för oss att lyssna på våra medarbetare om det finns saker som kan bli bättre. Nu ser vi fram emot att följa det fortlöpande arbetet med detta, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nytt ramverk och förändrad veckovila

Den så kallade Bemanningshandboken som givit övergripande ledning för arbetet med heltid som norm ska upphöra att gälla och ersättas av ett nytt kommungemensamt ramverk.

Ramverket ska ge riktning för bland annat tjänstledigheter, schemaläggning och resurspass. Målsättningen är en utökad möjlighet att bevilja tjänstledighet när verksamheten tillåter och att åstadkomma bättre förutsägbarhet i scheman.

De beröra förvaltningarna ska ta fram egna ramverk med anpassningar till sina respektive verksamheter. Arbetet med heltid som norm är fortsatt viktigt och kommer att följas upp.

36 timmars veckovila ska tillämpas för de medarbetare som går på det lokala arbetstidsavtalet.

Det gemensamma bemanningscentret ska avvecklas och ansvaret för korttidsbemanning ska åter ligga på respektive förvaltningar.

Förvaltningar som på olika sätt berörs av beslutet är hemvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, serviceförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen. Målsättningen är att samtliga förändringar ska vara genomförda senast vid årsskiftet.

– Att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare är en nyckelfaktor för vår kompetensförsörjning och hållbarhet. Förvaltningen har gjort ett fantastiskt jobb med utredningen och nu ser vi fram emot att bevaka så att förbättringsförslagen genomförs på ett bra sätt, säger Victor Rundqvist (C), tredje vice ordförande.