• Halmstads webbplatser

Barn- och ungdomsnämnden drar in tillstånd för fristående förskola

Under onsdagen beslutade barn- och ungdomsnämnden att dra in tillståndet för den fristående förskolan Humlan. Från och med 19 augusti 2024 får inte förskolan bedriva verksamhet.

Våren 2023 beslutade barn- och ungdomsnämnden om föreläggande mot förskolan Humlan efter att ha uppmärksammat flera brister. I samband med barn- och ungdomsförvaltningen uppföljningen har nya uppgifter kommit in som visar att huvudmannen har bristande insikt och förmåga att agera till skydd för barnet så att det inte riskerar att fara illa. Detta räknas som ett nytt allvarligt missförhållande.

En samlad helhetsbedömning visar att huvudmannen har återkommande allvarligt brustit att fullgöra sina skyldigheter. Barn- och ungdomsnämnden fattade därför idag beslutet att dra in tillståndet för förskolan. Detta innebär att från och med den 19 augusti 2024 förbjuds huvudman för den fristående förskolan Humlan att driva förskola.

- Efter flera år av olika anmärkningar och förelägganden från oss som huvudman, har vi nu landat i att vi längre inte har något förtroende för denna aktör att bedriva förskola i Halmstad. Vi har höga krav, på offentliga såväl som privata förskolor, och kommer även fortsättningsvis att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa att barnens intressen och välmående sätts först, säger Arber Gashi (S), ordförande barn- och ungdomsnämnden.

Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnden är tillsynsmyndighet för fristående förskolor i Halmstads kommun. Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort tillsyn på förskolan Humlan 2013, 2017, 2019 och 2022. Vid tillsyn 2013, 2017 och 2022 har barn- och ungdomsnämnden bland annat beslutat om föreläggande kring återkommande låg förskollärartäthet. 2019 upptäcktes brister gällande närvarorapporteringen, schemahantering samt inrapportering av barns vistelsetid/nivåer.

Efter att den regelbundna tillsynen avslutats 2022 framkom nya uppgifter om brister därför öppnade barn- och ungdomsförvaltningen en riktad tillsyn. Barn-och ungdomsnämnden fattade den 29 mars 2023 beslut om föreläggande, varav fyra avsåg allvarliga missförhållanden.