• Halmstads webbplatser

Både ris och ros när kommunen följer upp sitt klimatarbete

Arbetet för minskad klimatpåverkan går framåt. Men mycket mer behöver göras för att Halmstad ska minska utsläppen av växthusgaser i den takt som behövs för att nå Parisavtalet. Det är slutsatsen när kommunen nu har följt upp sin energi- och klimatplan från 2021 och även gjort klimatbokslut för 2023.

Arbetet för minskad klimatpåverkan sker både inom Halmstads kommuns verksamheter och i kommunen som helhet. I sin roll som myndighetsutövare, upphandlare, ägare till energibolag, fastighetsägare med mera kan kommunen även påverka utsläpp som görs av näringsliv och invånare.

– Det är angeläget att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Vi kan göra mycket inom kommunen men det är tillsammans med andra samhällsaktörer och även invånare som vi kan nå resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).

Biltrafiken behöver minska avsevärt

Uppföljningen visar att Halmstad i nuläget är ”långt ifrån att nå planens målsättning att minska utsläppen av växthusgaser med en takt som bidrar till att Parisavtalet uppnås”. Transportsektorn är ett problematiskt område där biltrafiken skulle behöva minskas avsevärt.

Halmstads resultat påverkas dock även av faktorer som kommunen inte kan styra, exempelvis för att inblandningen av förnybara bränslen i bensin och diesel minskar och att elbilsstödet har tagits bort. Kriget i Ukraina är ytterligare ett exempel.

Klok upphandling kan ge resultat

För att påverka utvecklingen även utanför den kommunala verksamheten är den kommunala upphandlingen ett viktigt verktyg. Under 2023 anställde kommunen en hållbarhetsutvecklare, vars uppgift är att ställa tydliga hållbarhetskrav när kommunen köper in varor och tjänster.

Kommunen har också börjat ställa krav på fossilfria transporter vid upphandling av hyrbilar, flyttleveranser, varudistribution med mera.

– Kommunen upphandlar för cirka 2 miljarder kronor varje år och genom mer hållbara inköp kan vi påverka och nå resultat långt utanför vår egen verksamhet. Vi får tydliga signaler från näringslivet att de är redo att möta högre miljökrav och det är väldigt glädjande. Vi är på väg åt samma håll, säger Stefan Pålsson.

Fyra områden för insatser

Kommunens energi- och klimatplan har mål för såväl kommunens egna verksamheter som för kommunen som helhet. Målen finns inom fyra områden: energieffektiva och fossilfria transporter, resurseffektiv och fossilfri bebyggelse, stabilt och hållbart energisystem och klimatsmart konsumtion.

Den bedömning som görs i uppföljningen visar att bara några enstaka mål kan nås, att flera kan nås med ökade insatser och att några inte alls kommer att nås.

Kommunen noterar ändå många goda resultat

Trots att flera mål inte nås finns det också många insatser under perioden 2021–2023 som gett goda resultat. Här är några av dem, förutom de som redan nämnts.

Transporter – ökning av antalet laddpunkter

Invånarna erbjuds allt fler möjligheter att ladda sin elbil. Antalet publika laddpunkter har ökat från 152 till 418. Kommunen har även byggt 124 laddpunkter till de egna fordonen. Kommunens fordonspark har dock fortfarande många fordon som drivs med fossila bränslen.

Resurseffektiv och fossilfri bebyggelse – minskad energianvändning

Energianvändningen i den kommunala verksamhetens lokaler har minskat med 14 procent jämfört med 2019, året före pandemin. Den minskar trots att lokalytan ökar. Resultatet har nåtts exempelvis genom byte till LED-belysning, förnyade styrsystem och förbättrade tekniska installationer.

Energisystem – ökning av lokal- och regionalproducerad energi

Antalet solcellsanläggningar i Halmstads kommun har ökat starkt, från närmare 1 100 till 3 350. Intresset är fortsatt stort och det finns också ansökningar om vindkraftverk och solcellsparker.

När det gäller den kommunala verksamheten var Halmstad tidigt ute med takbaserade solcellsanläggningar på skolor, äldreboenden, idrottshallar och liknande. Under 2023 accelererade antalet installationer.

Konsumtion – minskad klimatpåverkan från konsumtion av livsmedel

En stor del av kommunens utsläpp kommer från livsmedel och måltider som serveras i skolor, förskolor och inom äldreomsorg. Vi har därför arbetat aktivt med att minska matsvinnet och måltidernas klimatavtryck. Kommunens kök serverar 17 000 luncher varje vardag.

För att följa upp det interna arbetet inom Halmstads kommun görs ett klimatbokslut. Ett sådant har tagits fram för tredje året i rad, och har nu presenterats för kommunstyrelsen tillsammans med uppföljning av energi- och klimatplanen. Till sin hjälp att upprätta klimatbokslutet har kommunen Energi- och miljöcentrum i Varberg (EMC), som står för metodstöd och klimatberäkningsverktyg.

Länkar