• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Avtal klara för 470 bostäder på Ranagård

Markanvisningsavtal med exploatörer på Ranagård, justering av tomtpriser och klartecken för nytt seniorboende i Haverdal var några av de ärende kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott hanterade under tisdagen.

Samhällsbyggnadsutskott fattade under årets första möte beslut om markanvisningsavtal med 14 olika exploatörer för att kunna gå vidare med bygget av den nya stadsdelen Ranagård i västra Halmstad. Sedan tidigare har avtal tecknats med HFAB och HSB.

Totalt ska cirka 550 bostäder byggas i Ranagårdsområdet. Av dessa omfattas cirka 470 med de avtal som nu tecknats. Resterande, närmare 90, kommer att anvisas inom den kommunala bostadskön.

Av de 470 är fördelningen av upplåtelseform följande: 214 bostäder i hyresrätt, 181 i bostadsrätt och 77 i äganderätt. De olika upplåtelseformerna innehåller alla både flerbostadshus och radhus/parhus.

Marken ägs i nuläget av Halmstads kommun och avtalen som godkännes har ett totalt värde på cirka 190 miljoner kronor.

Halmstads kommun arbetar just nu med att bygga ut ledningsnät, gator och grönytor i området. Arbetet med att färdigställa den allmänna platsmarken beräknas vara klart i november 2021. Byggstart för bostäderna kommer enligt markanvisningsavtalen kunna vara i maj 2021.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. Avtalen ska slutligt godkännas av kommunfullmäktige.

– Jag är väldigt nöjd med hur Ranagård är planerat. Det blir ett bostadsområde med både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Så tycker jag också att framtida nya bostadsområden ska planeras i vår kommun, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Beslut om höjda tomtpriser på Ranagård

Samhällsbyggnadsutskottet fattade även beslut om att justera tomtpriserna på Ranagårdsområdet. Priserna för de olika tomtstorlekarna höjs från 1 300 000 kronor till 2 000 000 kronor samt från 1 500 000 kronor till 2 200 000 kronor. Bakgrunden är den prisutveckling som skett sedan beslutsunderlag togs fram inför det senaste beslutet i februari 2019.

Det är viktigt att kommunen säljer tomter till ett marknadsmässigt pris utan att själva vara den part som varken pressar priserna uppåt eller neråt.

Ett för lågt satt pris inbjuder till spekulation och möjlighet för tomtköparna att genom sitt köp göra en uppenbar och skälig vinst genom de av kommunen sålda tomterna. Samtidigt får priset inte vara oskäligt högt då det ska vara möjligt för en småhusköpare att både kunna köpa sin tomt och bygga sitt hus under rimliga ekonomiska förutsättningar.

Tilldelningen av tomterna i Ranagård som kommer att ske genom den kommunala kön planerar att påbörjas under våren 2021. Tillträde kommer att ske i början av 2022. Totalt kommer 86 stycken tomter att tilldelas i Ranagårdsområdet. Tomterna för villor i Ranagård kommer att säljas med framdragning av fjärrvärme, vilket inkluderas i tomtpriset. De säljs dock exklusive anläggningsavgift för VA och anslutning för el och fiber.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. Tomtpriserna ska slutligt godkännas av kommunfullmäktige.

Uppdrag: ta fram förslag på hur Halmstad ska få vatten från Bolmen

För att säkra en fortsatt god tillgång på dricksvatten beslutade samhällsbyggnadsutskottet att ge i uppdrag till Laholmsbuktens VA AB att föra dialog med Sydvatten kring uttag från sjön Bolmen.

LBVA har under en tid arbetat med frågan om dricksvattenförsörjningen för Halmstads och Laholms kommuner för att möta bland annat en växande befolkning. Studier och utredningar har lett fram till slutsatsen att dagens grundvattenresurser behöver kompletteras med ytterligare resurser för att säkerställa tillgången på dricksvatten.

Eftersom förutsättningarna är dåliga för att finna ytterligare stora grundvattenresurser av god kvalitet inom närområdet så har fokus kommit att bli att nuvarande resurser måste förstärkas och kompletteras med större ytvattenresurser.

Möjligheterna att ta del av Sydvattens vattendom för Bolmen bedöms som goda då det finns en befintlig andel i domen som är avsedd för Halmstadsområdet. Förhandlingar måste dock ske om hur och på vilket sätt detta ska kunna genomföras. När ett förslag finns framtaget kommer respektive kommun ta ställning till det.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

– Som växande kommun är säkrandet av vattenförsörjning en av de stora frågorna. Genom uppdraget till LBVA tas ett viktigt konkret steg för att Bolmen ska bli en resurs, säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Möjligheterna att samarbeta med Sydvatten för att ta vatten från Bolmen har diskuterats länge. Det är hög tid att vi nu kommer till skott och initierar dialog och går in i ett skarpare skede i den här processen, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Två steg närmare seniorboende med 40 lägenheter i Haverdal

Samhällsbyggnadsutskottet fattade även en rad beslut för att skapa förutsättningar för ett seniorboende i Haverdal. Utskottet godkände under sitt möte både detaljplan för fastigheten Haverdal 22:1 och exploateringsavtal med byggföretaget MTAF nr 21 AB. Området ligger längs Smeavägen, nedanför Anckarbyn.

Syftet med detaljplanen är att pröva bostadsändamål för en del av Haverdal 22:1 samt att skapa en rimlig anpassning i förhållande till befintlig kulturmiljö på angränsande fastighet.

Målet är att möjliggöra för uppförande av ett seniorboende med cirka 40 nya lägenheter kring en gemensam innergård. Projektet överensstämmer med översiktsplanens ambition om förtätning i Haverdal, det bidrar också till andra hustyper och upplåtelseformer än de i Haverdal som i dag dominerar.

Genom området löper ett grönt stråk som är utpekad i översiktsplanen som viktigt att värna om. Området är i dag allmän plats och med enskilt huvudmannaskap. Det kommer ersättas med kvartersmark, allmän plats och med delat huvudmannaskap, detta för att säkerställa tillgången till grönområdet men också för att hantera dagvatten.

– Det här är efterlängtade nya bostäder för målgruppen seniorer. Mycket roligt att Haverdal nu får det här tillskottet, säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Det är positivt att vi kan tillföra en boendeform som är kraftigt underrepresenterad i Haverdal. Socialdemokraternas inställning är att man ska kunna bo kvar i ett område hela livet. Då är det av vikt att vi har olika boende- och upplåtelseformer för livets olika skeenden, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planer för utveckling av Bastionen och Norre katts park presenterades

Samhällsbyggnadsutskottet tog även emot en förstudie Länk till annan webbplats. och helhetsgrepp kring utveckling av Bastionen och Norre katts park. Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om planeringsdirektiv med budget 2020-2024 ett uppdrag om hur barriären som Bastionen utgör mellan stadskärnan och Norre katts park kan brytas. Förstudien som nu presenterats visar på en stor utvecklingspotential av hela området. Ambitionen är att studien ska vara ett underlag för att så småningom kunna fatta beslut om vilken inriktning utvecklingen ska ta.

Ett första steg var att samhällsbyggnadsutskottet fattade beslut om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda gällande detaljplans förutsättningar samt att ta fram underlag om uppdrag om ny detaljplan.

Även teknik- och fritidsnämnden samt fastighetsnämnden får uppdrag kopplat till förstudien. De ska ta fram ett fördjupat förslag om hur delarna som handlar om hur Bastionsbyggnaden ska säkras. Förslaget ska även omfatta en kostnadsbedömning samt förslag till finansiering.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

– Förstudien tar ett stort snyggt grepp om en möjlig utveckling av citys gröna pärla. Kommande steg blir att bestämma vilken inriktning utvecklingen ska ta, i vilka etapper den kan göras och hur mycket det ska få kosta, säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Det har gått ett och ett halvt år sedan vi socialdemokrater fick igenom vårt förslag att utreda den här frågan. Utredningen är mycket gedigen och vi är på det stora hela nöjda med planen. Det är positivt att vi med en gång ger i uppdrag att förbereda för att sätta igång etapp 1. Det inbegriper bland annat utveckling och tillbyggnad av Rotundan och att stärka Bastionen, samt en ny offentlig toalett i parken, säger Stefan Pålsson (S), andre vice ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.