• Halmstads webbplatser

Arvodeskontroll avslutad

Kontrollen av utbetalningar för förlorad arbetsförtjänst i Halmstads kommun är nu avslutad. 14 personer ska betala tillbaka sammanlagt cirka 205 000 kronor efter beslut av kommunstyrelsens personal- och ledningsutskotts presidium.

– Det är viktigt för oss skattemedel hanteras korrekt. Oavsett om orsaken är slarv eller medvetet fusk blir man återbetalningsskyldig om man fått felaktiga utbetalningar, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Förtroendevalda i Halmstads kommun har enligt kommunfullmäktiges arvodesreglemente rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst om man behöver vara ledig från sitt arbete utan lön för att delta i sammanträden. Grundtanken är att man inte ska förlora inkomst när man väljer att engagera sig politiskt, då detta engagemang är bärande i det demokratiska systemet.

Kontrollerna har skett i flera steg, och har sitt ursprung i den interna kontrollen för år 2023, som visade att flera förtroendevalda inte kunde styrka sitt inkomstbortfall vid förfrågan. Kommunledningsförvaltningen fick då i uppdrag att kontrollera samtliga 87 personer som begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst under september och november 2023 – en form av utökat stickprov.

Resultatet av den granskningen presenterades i april och visade att 24 av 87 inte var godkända. Presidiet i personal- och ledningsutskottet gav då i uppdrag att dessa 24 skulle styrka sitt inkomstbortfall för hela mandatperioden för att säkerställa att skattemedel inte utbetalats på felaktiga grunder.

När den fördjupade kontrollen nu avslutas så är 10 personer helt godkända medan 14 personer kommer att behöva betala tillbaka den ersättning de felaktigt har fått ut. Sammanlagt rör det sig om cirka 205 000 kronor, som ska vara återbetalda senast vid årsskiftet.

– Det är viktigt för alla inblandade att vi nu har ett färdigt resultat för mandatperioden. Anledningarna till felaktigheterna varierar och jag hoppas och tror att vi kan få ordning och reda på utbetalningarna framöver nu, säger Joacim Svensson (SD), andre vice ordförande i KPLU.

Kommunledningsförvaltningen har också fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utarbeta en ny systematik kring arvodeshanteringen som gör att stickprovskontroller inte ska behövas framöver.

– Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Kontrollmomenten ska vara inbyggda redan när man begär sin ersättning så vi inte ser behov av den här typen av granskningar igen, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Pålsson (S).