• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Arbetet med ny detaljplan för villor i Steninge avbryts

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 1 mars att avbryta arbetet med ny detaljplan för del av Bögesgård 1:33. Det innebär att området fortsatt kommer användas som jordbruksmark.

I den avbrutna detaljplanen föreslogs att 60 kustnära villatomter skulle byggas. Detaljplanen avbryts på grund av två anledningar. Den ena anledningen är att detaljplanen inte lyckats ange en hållbar lösning för dagvattensförsörjningen i området. Den andra anledningen är att kommunen bedömer att detaljplanen i ett senare skede kan komma att överklagas. Detta eftersom bebyggelse på platsen potentiellt strider mot riksintressena om högexploaterade kuster och rörligt friluftsliv.