• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Ansvar för Halmstads förslag till budget 2023-2027

Det blir rekordinvesteringar i nya skolor, stora sociala satsningar och förbättrat företagsklimat i Ansvar för Halmstads budgetförslag. Under 2023 investeras 1,9 miljarder kronor och fram till 2027 handlar det om investeringar på totalt 10,8 miljarder kronor.

I dag presenterade Ansvar för Halmstad med Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna sitt förslag till Halmstads kommuns budget för åren 2023–2027.

Krig i Europa, inflation och höga räntor påverkar Halmstadbors ekonomi, kommunens verksamheter och företags möjligheter att utvecklas, men tack vare Halmstads starka ekonomiska ställning har kommunen förutsättningar för att kunna hantera tuffa tider.

Ansvar för Halmstads förslag till budget syftar till att föra ett växande Halmstad genom en tid präglad av utmanande ekonomiska förutsättningar.

I budgeten ingår bland annat rekordinvesteringar i skollokaler, ökade investeringar i klimatanpassningsåtgärder, ytterligare pengar till centrumutveckling och satsningar på koncernens informationssäkerhet. Dessutom permanentas socialnämndens tillfälliga satsningar i fjolårets budget och nämnden får ytterligare tillskott för att kunna växla upp det förebyggande arbetet med att hindra unga från att hamna i kriminalitet.

Förbättrad förskola, skola och fritid

Halmstad har vuxit under flera år och skolbyggnationerna har inte hängt med. Ansvar för Halmstad rekordinvesterar därför 3,7 miljarder kronor i skollokaler för att komma bort från temporära lösningar. För att elever som halkat efter i skolan ska få stöd att höja betygen får barn- och ungdomsnämnden ett extra tillskott på 10 miljoner kronor 2023, så att fler kan nå gymnasiebehörighet. I budgeten finns också utredningsdirektiv om att bygga en ny mötesplats med idrottsanläggning i Andersberg, som syftar till att skapa meningsfull fritid för unga och främja breddidrotten i området.

Förebyggande- och trygghetsskapande insatser

Socialnämndens tillfälliga utökning på 40 miljoner kronor i fjolårets budget permanentas. Det innebär att socialtjänsten får långsiktiga möjligheter att stödja samhällets mest utsatta. Dessutom satsas 10 miljoner kronor på utökad förebyggande verksamhet för bland annat ett nytt brottsförebyggande paket med ökad närvaro i sårbara områden och införandet av en avhopparverksamhet. Under förutsättning att tillstånd beviljas kommer kommunen installera trygghetskameror i centrala Halmstad.

Stärkt företagsklimat och fler jobb

Logistikbranschen är en av Halmstads viktigaste branscher och hamnen är ett nav för dess fortsatta utveckling. 700 miljoner kronor satsas under planperioden för fortsättningen av södra infarten, en utbyggnad av Oceanhamnen för djupgående fartyg och nya hamnstamspår för att möjliggöra klimatsmarta transporter på järnväg. För att befintliga företag ska kunna växa och nya företag etableras i Halmstad kommer tempot i att arbeta fram ny verksamhetsmark öka. Dessutom ska företagsklimatet förbättras genom införandet av en servicegaranti.

Insatser för klimatomställning

Stora insatser görs även på klimatområdet. Ansvar för Halmstad investerar 122 miljoner kronor under perioden på klimatanpassningsåtgärder. Kommunen ska i största möjliga mån förenkla för privatpersoner som vill göra klimatsmarta val, bland annat genom att underlätta installationen av solceller och underlätta för miljösmarta drivmedel.

Satsningar för en levande kommun

Ansvar för Halmstad gör mångmiljoninvesteringar för ett mer levande centrum. 25 miljoner kronor investeras i Halmstads Teater och ytterligare 16 miljoner kronor satsas på centrumområdets fysiska miljö. Utredningar om framtida utformning av Stora torg och Örjan Vall genomförs för att se över förutsättningarna för platserna.

Bostadsbyggande

När Halmstad växer behövs fler bostäder. Ansvar för Halmstad satsar därför på att förstärka detaljplanearbetet, så att nya och varierade bostadsformer kan komma på plats i hela kommunen. Kommunens framtida samhällsplanering ska ha som utgångspunkt att bryta segregationen i Halmstad.

Totalt omfattar kommunens nettobudget för 2023 hela 6,9 miljarder kronor. I år nyttjar Ansvar för Halmstad medel från kommunens resultatutjämningsreserv. Denna reserv finns reglerad i kommunallagen sedan 2013 och innebär att kommuner kan bygga upp en reserv under goda tider för att senare kunna utnyttja medlen vid konjunktursvängningar. Vid 2022 års ingång fanns 635 miljoner kronor i kommunens resultatutjämningsreserv. I Ansvar för Halmstads budgetförslag används 26 miljoner kronor ur reserven.

Budgetförslaget i helhet finns med som bilaga. Pdf, 1.6 MB.

Så här säger Ansvar för Halmstad om sitt budgetförslag:

– Trots ett utmanande ekonomiskt läge och en orolig omvärld så står Halmstad väl rustat att möta framtiden. Vi gör rekordinvesteringar i för- och grundskolor och skjuter till mer pengar för att fler barn ska gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet. Därtill gör vi omfattande investeringar för att stärka näringslivets förutsättningar att verka i kommunen, bland annat genom utbyggnad i hamnområdet, säger Stefan Pålsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det osäkra ekonomiska läget och inflationen drabbar företagare hårt. För att hjälpa företagen och stimulera företagande i en svår tid inför vi en servicegaranti. Den kommer bidra till tydligare kommunikation och rollfördelning mellan kommun och näringsliv. Vi stärker också upp arbetet med detaljplaner och bygglov för att snabbare komma i gång med den utpekade verksamhetsmark, som ska möjliggöra fler företagsexpansioner i Halmstad, säger Anna Fallkvist (M), kommunråd.

– Inget barns framtid ska vara i utanförskap. Därför är en av de viktiga satsningarna i vår första gemensamma budget att vi tar ett helhetsgrepp kring det sociala och brottsförebyggande arbetet, säger Ella Kardemark (KD), kommunråd.

– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och Halmstad är inget undantag. Vi investerar bland annat i att skydda Halmstad mot översvämningar, i fler hållbara transporter och i vår långsiktiga dricksvattenförsörjning. Investeringarna bygger ett hållbart och motståndskraftigt Halmstad, säger Urszula Hansson (S), kommunråd.

Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen som behandlar ärendet den 22 november. Beslut fattas slutligt av kommunfullmäktige den 13 december.