• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Anställda över 65 år ska kunna erbjudas premie för att jobba längre

Halmstads kommuns anställda ska få möjlighet att kunna ta del av en premie för att vilja jobba längre. Det beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

Många medarbetare väljer att pensionera sig när de fyller 65 år och den personalgruppen ska kunna erbjudas ekonomisk stimulans i form av en premiemodell. Den medarbetare som väljer att fortsätta jobba efter 65 år kan erbjudas en premie på 75 000 kr per år som tillägg till grundlönen. Beloppet baseras på en heltidstjänst och för den som jobbar mindre än heltid räknas beloppet om efter antal arbetade timmar det gångna året. Förhoppningen är att kommunen ska kunna behålla personal längre som annars tänkt pensionera sig.

Varje förvaltning och bolag kommer själv att kunna bestämma vilka befattningar som ska omfattas av erbjudandet. Urvalet ska framförallt baseras på kommunens kompetensförsörjningsbehov.

- Den erfarenhet och kompetens som medarbetare som fyller 65 år besitter är mycket värdefull. Det är glädjande att initiativet om premiemodell nu blir verklighet, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i utskottet.

Halmstads kommun står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar. Främsta anledningarna är de stora demografiska förändringarna bland invånarna, pensionsavgångar inom personalen samt ökade krav på kommunens välfärdstjänster. Den äldre befolkningen ökar i snabbare takt än den i yrkesför ålder, vilket leder till stora utmaningar för kommunens kompetensförsörjning.

- Att ta vara på äldre medarbetares enorma kompetens ser jag som ett stort mervärde för kommunen, säger Ann-Charlott Mankell (M), förste vice ordförande.

Ärendet kommer att gå vidare till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Flygplatsen får 17 miljoner för att täcka förluster

Halmstads flygplats AB kommer att få drygt 17 miljoner kronor för att täcka förluster under åren 2020 och 2021. Det beslutade kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott under tisdagens sammanträde. Beslutet ges i enlighet med EU-kommissionens förordning för stöd som är förenliga med artiklarna kring den inre marknaden.

För flygplatser som har under 200 000 passagerare per år gäller att stöd till flygplatsen ska ges med tillämpning av den så kallade gruppundantagsförordningen, GBER. Halmstads flygplats hade 31 673 passagerare år 2020 och 124 708 passagerare år 2019.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Kostnad för ny färjeterminal är slutredovisad

Våren 2018 fick Hallands Hamnar AB en förfrågan från Stena Line AB att trafikera linjen Grenå – Halmstad. Februari 2020 var trafiken igång och nu är kostnaderna slutredovisade. Totala budgeten för projektet var 192 000 000 kronor. Projektet är nu avslutat och den totala investeringskostnaden slutade på 191 999 971 kronor. Av dessa gick 175 450 261 kronor till färjeterminal och 16 549 710 kronor till kontorsmoduler. Hallands Hamnar AB har tecknat ett kundavtal med Stena Line Scandinavia AB som kommer att finansiera investeringen.

Investeringarna som behövdes göras för att kunna trafikera linjen var att etablera en färjeterminal för att kunna ta emot en bilfärja. Färjeterminalen består bland annat av färjeläge med angöringsramp för bil i två plan samt separat angöringsramp för passagerare utan bil, uppställningsytor, utrymme för tullvisitation, personallokaler med mera.

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade att godkänna produktionskostnaden. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige.

Granskning av direktupphandling

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott fick i dag ta del av granskningsrapporter gällande tre direktupphandlingar. Två bolag och en förvaltning har köpt tjänster av en konsult utan att följa reglerna om konkurrensutsättning. Kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt över hela kommunkoncernen, föreslås nu besluta om en fördjupad granskning av servicenämndens inköp och upphandlingar, samtidigt som styrelserna för Hallands hamnar och Laholmsbuktens VA uppmanas vidta lämpliga åtgärder i sina bolag.