• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Anläggningsavgift höjs med två procent

Från den 1 januari 2022 höjs avgiften för att hyra kommunens idrotts- och fritidsanläggningar. Det beslutade teknik- och fritidsnämnden i dag. Höjningen är på två procent. Anledningen till att avgiften höjs är för att kompensera för en beräknad löne- och prisutveckling under året.

Den så kallade nolltaxan för barn- och ungdomsverksamhet påverkas inte av höjningen. Nolltaxan innebär att föreningar som är bidragsberättigade får hyra kommunens anläggningar utan kostnad. Det gäller vid gruppaktiviteter för barn och unga upp till 20 år där det finns ansvarig ledare. Nolltaxan gäller också ledarledd gruppverksamhet för vuxna där en majoritet av deltagarna har en funktionsnedsättning.

Nya riktlinjer antogs om belysning på statliga vägar

Halmstads kommun äger i dag 964 belysningsstolpar som står utmed statliga vägar. För att förtydliga ansvaret mellan stat och kommun när belysning ska ersättas antog teknik- och fritidsnämnden i dag Riktlinjer för kommunal belysning längs statlig väg.

Halmstads kommun eftersträvar en tydligare ansvarsfördelning, där staten tar hand om statliga vägar med tillhörande belysning och kommunen tar hand om kommunala vägar. Men i de fall där kommunen i dag äger belysningen längs statliga vägar och det inte är troligt att Trafikverket kommer att ersätta gatubelysningen när dess livslängd är slut, kommer kommunen att också i fortsättningen bekosta och ansvara för gatubelysningen. Det gäller när något av följande kriterier är uppfylla:

  • hastigheten är 40 kilometer i timmen eller lägre
  • det finns en gång- och cykelväg

De nya riktlinjerna innebär att ungefär 500 belysningsstolpar på sikt försvinner längs statliga vägar i kommunen. Dessa vägar finns främst på landsbygden.