• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

7 miljoner kronor satsas för ett mer levande centrum

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade den 11 januari beslut om att ge kulturnämnden samt teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en rad insatser som ska utveckla Halmstads innerstad.

Bakgrunden till beslutet är ett uppdrag i planeringsdirektiv med budget 2022-2026 som syftade till att ta fram förslag på hur Halmstads innerstad ska utvecklas till en mer levande och trygg plats för invånare såväl som besökare. Dagens beslut innebär att kommunstyrelsen avsätter sju miljoner kronor i budgeten för 2022 till kulturnämnden samt teknik- och fritidsnämnden, som får i uppdrag att utföra satsningarna.

Kulturhistoriska satsningar

Kommunen satsar bland annat på stråken längs bägge sidorna av Nissan, från silorna i hamnen till den planerade bron vid Tegelbruket, också känt som Kulturstråk Nissan. Genom nya ljussättningar längs broar och promenadstråken ska platsen få ett mer trygghetsskapande och tilltalande intryck under kvällstid. För att värna och tydliggöra platsens historiska sammanhang ska informationsskyltar längs Kulturstråk Nissan sättas upp.

Det kommer också göras satsningar på centrums befintliga konstverk och kulturhistoriska platser. Vid exempelvis konstverket Europa och Tjuren, kommer nuvarande belysning bytas ut. Eftersom intresset för Rotundan i Norre Katts park varit framträdande i kommunens invånardialoger, ska samordningen av lokalen förbättras för att möjliggöra fler arrangemang i framtiden. Många halmstadsbor har också visat intresse för Halmstads slott, och senare i år kommer därför slottet öppnas upp för allmänheten.

Trygghetsskapande satsningar i innerstaden

För att komma tillrätta med att många halmstadsbor upplever centrum som mörkt, dystert och otryggt ska den allmänna belysningen längs Storgatan bytas ut och kompletteras med effektbelysning. För att locka barnfamiljer till centrum, ska Köpmansgatan i anslutning till Klammerdammsgatan och Brogatan också få ny belysning. På samma plats utreder kommunen möjligheten att bygga om gatustråket, med målet att skapa en mer inbjudande och attraktiv miljö.

Kommande insatser

Flera åtgärder kommer presenteras under året. Kommunen planerar olika insatser för att lyfta innerstadens shoppingupplevelse. Även gång- och cykelvägen under biblioteket, en plats många upplever som otrygg, kommer få sig ett lyft. Senare i år kommer också innerstadens gångvägar till och från sevärdheter och kommunikationsnoder att pekas ut och tydliggöras. Insatsen förväntas skapa ett inbjudande intryck för nya och välbekanta centrumbesökare. Ytterligare resurser kan under året tillkomma inom ramen för Ett samägt Halmstad – med medfinansiering från andra aktörer.

Slutgiltigt beslut tas av kommunstyrelsen.