• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

3 200 nya bostäder i förslag till ny fördjupad översiktsplan för centrum

Halmstad växer. Fler invånare ställer nya och andra krav på stadskärnan och de centrala delarna av Halmstad. I förslaget till ny fördjupad översiktsplan visas vilken långsiktig utveckling kommunen vill se i centrum. I planen pekas bland annat 3 200 bostäder och platser för kontorsyta ut, fler broar över Nissan och historiska promenadstråk som vänder staden mot vattnet.

Sedan medeltiden har centrum varit den självklara platsen för handel. I dag när allt fler handlar på nätet och i köpcentrum behöver stadskärnan utvecklas som mötes- och upplevelseplats. Förslaget till den fördjupade översiktsplanen för centrum siktar mot år 2050. Den är ett strategidokument som ska vara vägledande för detaljplaner och för beslut i enskilda ärenden om byggande och annan användning av mark- och vattenområden i centrum.

I förslaget är målet att Halmstads centrum ska vara attraktivt och levande för alla – boende, besökare och näringsidkare. För att nå dit har tre utvecklingsstrategier tagits fram som ska genomsyra all planering av den fysiska miljön i centrum 30 år framåt i tiden.

  • Variera – ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser skapar ett tryggt centrum som lever dygnets alla timmar, året om.
  • Länka – ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag. Barriärer bryts och det är enkelt och tryggt att korsa vatten, järnvägar och vägar.
  • Synliggöra – ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet.

Nya bostadsområden

När det gäller den fysiska planeringen möjliggörs för 3 200 bostäder i centrum. Främst är det flerbostadshus som föreslås. Boende i centrum ska ha offentliga parker och grönområden i nära anslutning till sin bostad och större grönområden för rekreation på promenadavstånd. 80 000 kvadratmeter ny kontorsyta pekas ut i området, liksom flera platser för förskola och grundskola.

Bland de största bostadsområdena finns:

  • Kattegattområdet. Här möjliggörs för 875 nya bostäder, i första hand för flerbostadshus som är mellan tre och fem våningar högar, förskola och grundskola.
  • Området vid Nissan bedöms rymma 800 bostäder med mellan fyra och sex våningar, här finns också möjlighet att bygga förskola och skola, kontor och platser för kulturändamål.
  • Här planeras för 300 bostäder samt kontor och service. Bebyggelsen föreslås bli fyra till åtta våningar hög.

Flera av de nya bostadsområdena kräver åtgärder som skyddar mot översvämning från Nissan och havet. Den fördjupade översiktsplanen pekar framför allt ut Söder och centrum som platser där klimatanpassningar krävs. Murar och andra åtgärder som behövs kommer att utformas så att de smälter in fint i stadsmiljön.

Vända staden mot vattnet

En av planens ambitioner är att vända staden mot Nissan. Flera stråk i centrum med anknytning till Nissan och till Halmstads kulturella och historiska värden lyfts fram. Kulturstråk Nissan bidrar till möten, upplevelser och aktiviteter längs Nissan. Vallgravsstråket är ett historiskt stråk som går från Bastionen i Norre Katts park till vallgravsmiljön i Slottsparken och slottets trädgård.

Nya broar över Nissan

I takt med att nya bostadsområden byggs måste satsningar på infrastruktur göras för att trafiken ska fungera. Planen tar bland annat upp förslag på förstärkning av Linnégatan med tunnel under järnvägen, om det ska byggas mer på Gamletull och Nyatorp. Utbyggnad av vägnätet på Söder, när fler bostadsområden tillkommer, är ett annat exempel.

I planen görs plats för alla trafikslag i centrumområdet. Olika trafikslag prioriteras dock på olika platser. I området kring stadskärnan ges mer utrymme till gående, cyklister och kollektivtrafik. Stora flöden av biltrafik hänvisas till andra vägar. Cykelparkering nära stadskärnan, hållplatser och andra målpunkter säkerställs, liksom bilparkering för olika syften.

Sammanlagt föreslås fyra nya broar över Nissan. Tre av dem är endast för gång- och cykeltrafik, bron i höjd med Söder tillåter även motortrafik.

Centrumutvecklingsplan på samråd

Den fördjupade översiktsplanen för centrum planeras att gå på samråd den 1 november. Under två månader kan då invånare, företagare, myndigheter och andra organisationer lämna synpunkter på planen.

Transportplan på granskning

Den 1 november går också plan för transportsystemet ut på granskning. Det finns då möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget.