• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

24 000 nya bostäder pekas ut i förslag till ny översiktsplan

Hur ska Halmstad utvecklas geografiskt de kommande 30 åren? I förslaget till ny översiktsplan fortsätter Halmstad att växa utmed fem stråk. I varje stråk finns servicesamhällen som växer kraftigt med bostäder, service och arbetsplatser. I staden planeras för drygt 17 000 nya bostäder.

I översiktsplanen beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Var ska nya bostäder byggas? Vilken mark kan användas för företag och industrier?

Halmstad ska ha beredskap för 150 000 invånare år 2050. I översiktsplanen pekas områden för sammanlagt 24 000 nya bostäder ut.

Förslaget till ny översiktsplan utgår från sju bärande strategier:

  1. I Halmstad bygger vi längs stråken
  2. I Halmstad 2050 har vi brutit segregationen
  3. I Halmstad möts invånarna i vardagslivet
  4. Halmstad har anpassats efter klimatförändringarna.
  5. I Halmstad är det lätt att resa hållbart.
  6. Halmstad erbjuder en bredd av arbetstillfällen.
  7. Halmstad har utvecklats som destination.
Illustration över Halmstads geografiska utveckling fram till år 2050.

Kartan visar hur Halmstad ska växa utmed fem stråk. I varje stråk finns servicesamhällen som växer kraftigt med bostäder, service och arbetsplatser.

Servicesamhällena växer

Den övergripande geografiska strategin är att Halmstad växer utmed fem stråk. Stråken följer de stora vägarna och kopplar samman kommunen med omvärlden. Mellan stråken finns gröna kilar där jordbruksmark, skog och naturvärden prioriteras. Kommunens orter har delats in i centralort (Halmstad), servicesamhällen och bostadsorter. Det är framför allt i staden, servicesamhällena och bostadsorterna i stråken som Halmstad växer.

De fem servicesamhällena är Trönninge, Simlångsdalen, Oskarström, Getinge och Harplinge-Haverdal. På dessa orter kan invånarantalet i princip fördubblas jämfört med i dag. Det sker dels genom förtätning, dels genom att platser för nya bostadsområden pekas ut.

Både Trönninge och Getinge ses som orter med bra förutsättningar till att etablera tågstation. I Getinge pekas ett nytt stationsnära läge ut för en blandning av bostäder, kontor och handel.

Blandad bebyggelse bryter segregationen

För att bryta segregationen och skapa möten mellan människor i vardagen planeras för en blandad bebyggelse i nya bostadsområden; flerbostadshus, radhus och villor. När en stadsdel eller ort ska förtätas ska den befintliga bebyggelsen kompletteras med typer av bostäder som saknas. Nya skolor, äldreboenden, bibliotek och annan offentlig service lokaliseras till servicesamhällena och bidrar till möten mellan invånare i hela stråket.

Fram till 2050 fortsätter utvecklingen av Halmstad som regional tillväxtmotor och arbetsplatskommun genom att Resecentrum, högskolan, sjukhuset och försvaret ges bra förutsättningar i den fysiska planeringen.

Platser längs kusten och inlandet utvecklas för turism

I förslaget till ny översiktsplan pekas platser i bra läge ut för företagsetableringar och utveckling av befintliga företag, både när det gäller verksamhetsmark och attraktiva kontorslägen.

Också hur Halmstad ska utvecklas som destination förtydligas i förslaget. Genom att peka ut turismutveckling på vissa platser både vid kusten och i inlandet som ger mervärde, kan vackra natur- och kulturmiljöer bevaras på andra ställen.

Tylösand, Grötvik, Västra stranden – som kopplas ihop med centrum, Östra stranden – som kopplas ihop med Hallarna, Simlångsdalen med Brearedssjön och Gyltigesjön, Haverdal, Plönninge och Gullbranna är platser för destinationsutveckling

Samråd i november

I november planeras förslaget till översiktsplan, som helt och hållet är ett digitalt dokument, gå ut på samråd. Då kan invånare, myndigheter, företagare och andra intressenter lämna synpunkter på förslaget.

Den nya översiktsplanen förväntas kunna antas vid årsskiftet 2021/2022.