Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Att ansöka om serveringstillstånd

Alkohol innebär vin, sprit, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

Servering av alkohol

Det är socialförvaltningen som prövar ansökningar om tillstånd för servering av alkohol. Personen som söker och lokalen, ska vara lämpliga utifrån alkohollagen. Socialförvaltningen kontrollerar tillsammans med polisen att de som säljer eller serverar alkohol följer reglerna. 

Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska göra ett kunskapsprov om alkohollagstiftningen.

När du lämnar in en ansökan om serveringstillstånd har kommunen fyra månader på sig att fatta beslut. Handläggarna försöker alltid att ge besked snabbare men då är det viktigt att du lämnat in alla uppgifter och dokument som krävs.

Du kommer att få veta när din handläggare tagit emot ansökan och om du behöver komplettera med något.

Prövningen av en ansökan om serveringstillstånd kan delas upp i tre delar: Lämplighetsprövning av sökanden, lämplighetsprövning av serveringsstället och en alkoholpolitisk prövning.

Lämplighetsprövning av sökanden

För att få serveringstillstånd får du enligt alkohollagen inte ha:

 • ett brottsligt förflutet
 • skulder till staten eller kommunen

För att kontrollera detta, hämtar handläggaren information från Polismyndigheten,
Skatteverket, Kronofogden, räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Du ska också ha nödvändiga kunskaper om alkohollagen. Därför ska du bli godkänd på ett kunskapsprov, som görs på socialförvaltningen och kostar 1 000 per gång. En vägledning till provet finns på Statens Folkhälsoinstituts webbplatslänk till annan webbplats.

Lämplighetsprövning av serveringsställe

Lokalen eller platsen där alkohol ska serveras måste uppfylla följande krav:

 • Det ska finnas ett kök där mat kan tillagas
 • Man ska ha flera olika maträtter
 • Mat ska erbjudas under hela serveringstiden
 • Det ska finnas tillräckligt antal sittplatser för gästerna
 • Det ska gå att utrymma lokalen utan problem om det börjar brinna

Det är räddningstjänsten som bedömer brandsäkerheten och ger besked om hur många personer som får vara i lokalen samtidigt. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska godkänna lokalen som livsmedelsanläggning och ger besked om vilka tider uteserveringar får var öppna. Socialförvaltningen kontrollerar att köket uppfyller kraven för alkoholservering.

Alkoholpolitisk prövning

Det är viktigt att serveringen av alkohol inte leder till några problem med oordning i området. Därför ger kommunen inte serveringstillstånd till:

 • arrangemang eller lokaler med hög ljudnivå som stör grannarna
 • spelklubbar och sexklubbar
 • drogliberala rörelser eller föreningar

I denna bedömning väger polisens och miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande tungt.

Dokument som ska lämnas in

Det är viktigt att du fyller i alla blanketter korrekt och undertecknar dem, och att du lämnar in alla nödvändiga dokument. Det finns fall då handläggaren behöver få in ytterligare handlingar förutom de som beskrivs nedan, men då får du reda på det.

 • Ansökan om serveringstillstånd
 • Eventuell fullmakt för ombud: Ett ombud är en person som gör ansökan i ditt namn. Om du har ett ombud, måste hen kunna visa en fullmakt undertecknad av dig.
 • Registreringsbevis för företaget: Registreringsbeviset ska vara högst tre månader gammalt och fås från Bolagsverketlänk till annan webbplats. Om man inte kan se på registreringsbeviset vem som är firmatecknare, måste du lämna in en annan handling som visar att du har behörighet att teckna firma.
 • Uppgifter om ägarförhållanden: Det är viktigt för din handläggare att få veta vem som äger företaget. Om det är ett aktiebolag ska du lämna in en kopia av aktieboken, där man kan se vem eller vilka som äger bolaget och hur aktierna är fördelade mellan ägarna Om det är ett handelsbolag eller kommanditbolag, ska du lämna in en kopia av bolagsavtalet där man kan se hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna.
  Om företaget ingår i en koncern ska du även lämna in en organisationsskiss som visar vilka bolag som är ägare, hur stor andel de äger och vilka enskilda personer som slutligen är ägare.
 • Bevis om uppdrag som funktionär: Om du är engagerad i andra företag eller föreningar, ska du visa detta genom ett utdrag från Bolagsverketlänk till annan webbplats. På utdraget ska man kunna se alla ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare, eventuella företrädare och finansiärer.
 • Budget- och finansieringsplanPDF: I finansieringsplanen ska man kunna se hur verksamheten finansieras och du ska kunna visa en ekonomisk plan för första året. Bifoga kontoutdrag, låneavtal och andra handlingar som styrker finansieringsplanen.
 • Hyreskontrakt: Om företaget hyr lokalen ska en kopia på hyreskontrakt och eventuellt överlåtelseavtal lämnas in. Om företaget äger lokalen ska bevis om äganderätten lämnas in. Om verksamheten är på någon annans mark, ska bevis om dispositionsrätt för marken lämnas in. Är det allmän mark ska även tillståndsbevis från polisen bifogas. Avtalen ska vara undertecknade av samtlig parter och lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet.
 • Köpekontrakt eller arrendeavtal: Vid köp eller arrende (hyra) av lokalen ska avtalet lämnas in tillsammans med eventuella bilagor och köpebrev. Avtalet ska vara undertecknat av samtliga parter och lokalen ska vara godkänd för restaurangverksamhet.
 • Beskrivning av verksamhetens inriktningPDF: Beskrivningen ska innehålla information om till exempel öppettider, åldersgränser, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans och spel och ska ange verksamhetens inriktning för både dag- och kvällstid.
 • Planritning över restaurangens samtliga lokaler: Ritningarna ska helst vara i A4-format och ska visa hur restaurangen kommer att se ut i färdigt skick, med avgränsningar, bordsavdelning och antal platser vid bord. Eventuell bardisk och scen ska vara inritad och eventuell uteservering, om sådan anges i ansökan.
 • Livsmedelshantering: Verksamheten ska vara registrerad hos miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Meny: För att få serveringstillstånd krävs ett varierat och allsidigt utbud av mat under hela serveringstiden. Det måste också finnas ett varierat utbud av lättdrycker. Meny, eventuell nattmeny och meny över drycker ska därför lämnas in.
 • ServeringsansvarigaPDF: Av de som arbetar med servering vid ett arbetstillfälle, ska en person vara serveringsansvarig. Hen ska känna till alkohollagen och ansvarar för att inte berusade eller omyndiga personer blir serverade alkohol. Personen ska också vara hjälpsam när personal från kommunen och polisen kommer på inspektion (tillsyn). Det är du som fått tillstånd för servering av alkohol som ska se till att någon har huvudansvaret och är lämplig för uppgiften. Anmälan om serveringsansvariga personer ska lämnas in.
 • Intyg på godkänt kunskapsprov: Provet görs på socialförvaltningen
 • Dokumentation från gjord brandsyn: Lokalen ska vara godkänd av räddningstjänsten, för att visa att den har hög säkerhet mot
  brand och att det lätt går att ta sig ut om olyckan är framme
 • När din ansökan om serveringstillstånd prövats, ska du betala en avgiftlänk till annan webbplats till kommunen. Du kommer att få en faktura Avgiften täcker kostnaderna för handläggningen och kan därför inte återbetalas om du får avslag.
 • Anmälan om kassaregisterPDF