Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Riktlinjer - hyra offentlig mark för uteserveringar

 • Uteserveringssäsongen varar från 1 april till 15 januari nästkommande år, tiden innefattar etablering och avetablering. Tilldelning av uteserveringsyta och tidsperiod prövas separat för varje ansökan. Verksamheten ska vara möblerad och ha öppet regelbundet under hela upplåtelsetiden.
 • Ligger uteserveringen inom särskild avsatt yta på torg eller inom en så kallad möbleringszon ska den placeras så nära huvudverksamheten som möjligt för att tillgodose behovet av toaletter för gästerna.
 • För intressent som önskar upplåtelse för uteservering i centrum men inte är etablerad vid lämplig uteserveringsyta kan yta upplåtas på Hamngatan.
 • En etablerad verksamhet ska ges möjlighet till förnyad upplåtelse under förutsättning att gällande villkor uppfylls. Eventuell misskötsel kan komma att tas in i bedömningen vid kommande ansökningar om tillstånd.
 • Kommunen kan vid behov ta ytan i anspråk för ombyggnad, förändring av ytans användning, syftet med platsen eller dess funktion.
 • Ansöker flera intressenter om upplåtelse på samma yta på torg eller inom möbleringszon ska i första hand närliggande etableringar prioriteras och i andra hand lottning tillämpas. För förnyad upplåtelse gäller motsvarande som ovan.
 • Företräde till plats upphör att gälla vid överlåtelse av verksamheten, till exempel till annan juridisk person. Platsen får inte utarrenderas till annan person eller företag.
 • Om gällande lagstiftning och villkor i upplåtelsen, eller övriga myndighetstillstånd, inte följs kan tillstånden dras in under pågående tillståndsperiod.
 • Ansökan om upplåtelser för uteserveringar ska ha inkommit senast 31 januari för fördelning av yta där så krävs, ansökning som kommer senare ges upplåtelse i mån av plats.
 • Upplåtelsetiden innefattar på- och avetablering. Etablerade verksamheter kan söka upplåtelse två säsonger efter varandra. Avgift erläggs för den tid polistillstånd beviljas.
 • Till ansökan ska tydlig ritning som anger serveringens mått och placering bifogas.
 • Uteserveringarnas utformning ska följa byggnadsnämndens "Riktlinjer för utformning av uteserveringar i Halmstads kommunPDF".
 • Huvudregeln är att gatans markbeläggning utgör golvet på serveringen. Inga ingrepp i mark, gatubeläggning eller motsvarande är tillåtet.
 • Fria gångbanemått utanför uteserveringen ska vara mellan 1,50 m och 3,00 m beroende på trafiksituation. Hänsyn ska även tas till belysningsstolpar och framkomligheten för räddningsfordon.
 • Uteserveringen ska möbleras så att den är användbar för personer med funktionsnedsättning, samma regler gäller som för övriga allmänna platser och lokaler.
 • Brunnar, brandposter eller kopplingsskåp etc får inte täckas över.
 • Vippskyltar eller ”trottoarpratare” är inte tillåtna.
 • Tillståndshavaren ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöskottning 3 meter utanför upplåtna ytan.


Kompletterande riktlinjer – tillfällig användning av specifika allmänna platser

Stora torg

För Stora torg gäller torghandelsföreskrifter och riktlinjer för Stora torg.

Stränderna

Placering och platser för tillfällig markupplåtelse fördelas inför respektive säsong i samråd mellan ansvarig för markupplåtelse och kustansvarig. Hänsyn tas till utrymme, mångfald i utbud samt att serveringarna estetiskt passar in i strandmiljön.