Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Hyra offentlig mark tillfälligt - markupplåtelse

Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det kallas markupplåtelse och innebär att du får hyra marken tillfälligt till exempel för uteserveringar, marknader och evenemang.

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg och parker. Den offentliga platsen tillhör alla och kan hyras för en mängd olika ändamål.

Söka tillstånd

För att tillfälligt få hyra olika platser som tillhör allmänheten, så kallad offentlig plats, krävs tillstånd av polisen. En skriftlig ansökan lämnas till polisenlänk till annan webbplats. Ansökan bör lämnas in i god tid, senast två veckor innan du vill hyra platsen.

Polisen lämnar sedan ansökan vidare till Halmstads kommun som säger ja (tillstyrker) eller säger nej (avslår) till ansökan/tillståndet. En handläggningsavgift tas ut av kommunen.

Andra tillstånd kan krävas

Tänk på att en näringsverksamhet kan behöva fler tillstånd än bara markupplåtelse. Det kan till exempel handla om bygglov, tillstånd från miljö och hälsa eller socialförvaltningen.

Är du osäker på vilka tillstånd som krävs? Kontakta tillståndslotsen för råd och stöd.

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats 2017, gäller från 1 januari
Uteservering


Tillfälliga uteserveringar och liknande

Sommarsäsong: 95 kr/ m²/månad (1 april t.o.m. 30 september)

Förlängd säsong: 48 kr/ m²/månad

Kommersiellt


Affischpelare, stationära finns på anvisade platser


Butiksexponering

0 kr 

Tillfällig skyltning och affischering – på anvisade platser, vid evenemang, konserter, sportevents, cirkus och liknande

350 kr/plats/vecka

Tidningsställ för gratistidningar, stationära


56 kr/ställ/år

Uthyrningsverksamhet, yta för uthyrning och förvaring av surfutrustning, solstolar, segways, kajaker och liknande från container, bod eller sk sportbox


75 kr/m²/månad

Marknadsföringsaktiviteter, aktivitet, event, reklam, demo, sampling, sponsorytor och liknande

3 500 kr/dag upp till 20 m² - över 20 m² + 10 kr/m²/dag

Byggen


Byggetablering - upplag, bod och byggställning


25 kr/m²/månad – vid användande av parkeringsyta 35 kr/m²/månad

Enskild container, uppställning


70 kr/dag – vid användande av parkeringsyta 90 kr/dag

Byggskyltar

70 kr/ m² skyltyta/månad

Mobilkran, bygghiss

120 kr/plats/dag

Skylift

75 kr/plats/dag

Flaggstång

500 kr/flaggstång/månad

Evenemang


Evenemang, publika evenemang – öppet för allmänheten och med fri entré, med evenemang avses olika typer av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, konserter, ideella evenemang, kultur med flera

För övriga ytor se avgift för ”Marknadsföringsaktiviteter” och avgift för ”Direkt avgränsade ytor för försäljning, serveringstält och liknande”

0 kr för ytor som är tillgängliga för allmänheten

Evenemang, inträdesbelagt kommersiellt evenemang, vid större evenemang, konserter och liknande ska ett särskilt avtal tecknas mellan arrangören och kommunen med villkor att området får inhägnas entréavgift tas ut

Enligt avtal

Cirkus och tivoli


4 000 kr/dag upp till 50 m² - över 50 m² + 10 kr/m²/dag

Stora torg - torghandel


Tillfällig torgplats (4x4 m)

150 kr/dag

Torgplats (4x4 m)

5 965 kr/år

Torgplats (8x4 m)

9 966 kr/år

Elanslutning

1 645 kr/plats och år

Elanslutning vagn

4934 kr/år

Försäljning


Serveringsvagn eller annan” pop-up”-matförsäljning, elkostnad tillkommer

350 kr/dag – 1 400 kr/vecka – 4 200 kr/kalendermånad

Food truck


2 000 kr/kalendermånad, april t.o.m. september - övrig tid 1 000 kr/kalendermånad

Ambulerande försäljning, gatuförsäljning med mindre vagn som lätt kan flyttas för hand, endast är tillfällig samt bedrivs i obetydlig omfattning och inte inkräktar på någon annans tillstånd

350 kr/dag – 920 kr/kalendermånad

Direkt avgränsade ytor för försäljning, serveringstält och liknande, försäljning vid olika typer av allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, konserter, ideella evenemang, kultur med flera, upplåtelsen är tillfällig 1–5 dagar

15 kr/m²/dag

Försäljning skolklasser och ideella föreningar (ideella föreningar avser organisationer med 90-konto)

0 kr

Julgransförsäljning, på anvisade platser

800 kr/plats/vecka

Elanslutning - kontakta din elleverantör


Om ingen avgift stämmer överrens med ändamålet används närmast likvärdig avgift.

Om avgifterna

• Handläggningsavgift om 700 kr tillämpas alltid, avgiften täcker i huvudsak kommunens administrativa kostnader för upplåtelsen.

• Upplåtelseavgifterna är enligt nuvarande lagstiftning momsbefriade.

• Avgifterna erläggs mot faktura.

• Upplåtelseavgift erläggs för den tid polistillstånd beviljas.

• Avgiften för upplåtelse inbegriper inte kostnader för att återställa den disponerade marken i ursprungligt skick, inte heller fördyrande kostnader för gaturenhållning, snöröjning eller parkskötsel. Dessa kostnader debiteras i förekommande fall sökanden separat.

• Huvudregeln är att upplåtelseavgifterna ska tillämpas strikt för samtliga oavsett vem eller i vilken organisationsform tillståndshavaren är, detta för att upprätthålla likabehandling och konkurrensneutralitet. Upplåtelseavgift utgår inte för ideella och politiska organisationer samt skolor (ideella föreningar avser organisationer med 90-konto).

• Avgifterna indexregleras och justeras den 1 januari varje år efter konsumentprisindex (KPI) - SCB för oktober föregående år.

Torghandel lyder under torghandelsstadgan. Läs mer om torghandeln här.