Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Försäljning av receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel (även nikotinläkemedel) får säljas utanför apotek, i detaljhandeln. Läkemedelsverket är övergripande tillsynsmyndighet och mottagare av anmälan och kommunerna kontrollerar att detaljhandlarna följer reglerna. Om kommunen upptäcker brister rapporteras dessa till Läkemedelsverket.
 
Det är socialförvaltningen som utför kontrollen av detaljhandel med receptfria läkemedel i Halmstads kommun. 
 
Halmstads kommun har rätt att ta ut en avgift för kontrollbesök som görs på försäljningsstället. I Halmstads kommun är avgiften 2 000 kronor.

Bakgrund till avgifternaPDF
 
Det är viktigt att du som försäljare sätter dig in i vilka regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Nedan följer några av kraven: 

Anmälningsplikt

Anmälan till Läkemedelsverket ska göras i förväg. Väsentliga förändringar ska anmälas till Läkemedelsverket. 

Kontrollskyldighet

Du ska kontrollera:

 • att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel,
 • läkemedelsleveranserna, bl.a. så att kylvaror genast tas till kylskåp och så att skadade läkemedel sorteras bort,
 • att kunden har fyllt 18 år. Nikotinläkemedel får heller inte säljas om du misstänker att de kommer att lämnas över till någon som inte fyllt 18 år (langning).

Försäljning och förvaring

Med undantag av nikotinläkemedel, får läkemedel inte säljas i eller i direkt anslutning till utrymmen där serveringstillstånd gäller enligt 6 kap. 1 § alkohollagen (1994:1738).

I försäljningslokalen ska läkemedel antingen förvaras inlåsta eller under direkt och kontinuerlig uppsikt av personal.
 
Läkemedlen får inte vara åtkomliga av konsument under 18 år.
 
Exempel på hur läkemedel inte får exponeras i butik:

 • gripbara för kund på hyllor ute i butiken, om personal inte är närvarande och inte kan hålla läkemedlen under uppsikt vid varje tidpunkt,
 • gripbara för kund intill kassan, utan att kassapersonalen kan se läkemedlen,
 • i olåst skåp eller olåst automat som inte står under direkt uppsikt av personal.

 
I anslutning till produkterna ska det finnas skyltning som anger att de är läkemedel. Det ska finnas tydlig skyltning om åldersgränsen och langningsförbudet.
 
Läkemedel:

 • får säljas enbart i originalförpackning som är obruten/oöppnad och utan brister, bipacksedel ska bifogas,
 • ska förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel (även från naturläkemedel),
 • ska alltid förvaras i enlighet med förvaringsanvisningarna på förpackningen,
 • ska vid försäljningstillfället ha en så pass lång kvarvarande hållbarhetstid så att utgångsdatum inte passeras under den förväntade användningstiden.

Information till kunden

Du ska kunna informera kunden om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning. 

Reklamationer

Läkemedelsförpackningar som inte får lämnas ut, ska genast märkas med uppgift om det, till exempel "reklamation" eller "kort hållbarhet", och tas om hand på lämpligt sätt, det vill säga kasseras eller sändas till leverantör, tillverkare eller Läkemedelsverket beroende på orsaken.

Du är skyldig att ta emot reklamationer av sådana läkemedel som du har i ditt sortiment, även om du inte har sålt den aktuella läkemedelsförpackningen. (Skyldigheter avseende eventuell ersättning till konsument regleras dock som vanligt i konsumentköplagen.) Du ska också veta vad som ska dokumenteras, hur och till vem du ska skicka vidare informationen och/eller förpackningen.

Läkemedel som återlämnats från kund får inte säljas på nytt, inte ens om förpackningen är obruten. 

Krav på egenkontroll

 • Du måste ha ett egenkontrollprogram med skriftliga instruktioner till personalen för hur bland annat ovanstående krav säkerställs och vem som ansvarar för att detta i din organisation. Programmet ska förstås följas i organisationen.
 • All dokumentation ska sparas i minst 5 år på betryggande sätt.

Du kan läsa mer om receptfria läkemedel utanför apotek på Läkemedelsverkets webbplatslänk till annan webbplats. Där kan du också hitta en vägledning till detaljhandlare som ska sälja receptfria läkemedel och hämta anmälningsblankett.