Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Socialt arbete

Alkoholhandläggare

Uppdrag

Som alkoholhandläggare ansvarar du för handläggning av socialnämndens uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel. Du arbetar med tillståndsprövning och tillsyn.

Kompetens

Du ska ha en högskoleutbildning inom ekonomi eller juridik, eller ha en annan högskoleutbildning som är lämplig.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Behandlingsassistent

Uppdrag

Ditt uppdrag som behandlingsassistent handlar mycket om att lyssna på och samtala med klienter med någon form av beroendeproblem. Genom samtal försöker du hjälpa och motivera personen att förändra sitt liv. Som behandlingsassistent kan du också ansvara för sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Andra arbetsuppgifter kan vara att sköta mat- och medicinhantering och att delta i olika aktiviteter tillsammans med klienterna.

Kompetens

Behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning. Arbetslivserfarenhet från olika områden i samhället är meriterande. 

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Boendestödjare

Uppdrag

Som boendestödjare arbetar du i den enskildes hem och/eller i en bostad med särskild service med att ge både praktiskt, pedagogiskt, socialt och motivationsinriktat stöd, till exempelvis personer med missbruk/beroendeproblematik, personer med psykiska funktionsnedsättningar eller till personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Du ger stöd genom att stötta och motivera den enskilde i vardagen, vilket bidrar till att öka den enskildes möjlighet till självständighet i sin livssituation. Som boendestödjare är du intresserad av människor och har förmåga att sätta dig in i andras livssituation då utformningen av stödet är individuellt.

Kompetens

Du ska ha gått vård- och omsorgsprogrammet med inriktning psykiatri.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Personligt ombud

Uppdrag

Som personligt ombud ska du tillsammans med klienten formulera behovet av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning. Du bistår klienten i kontakterna med olika myndigheter och ser till att olika insatser planeras, samordnas och genomförs utifrån klientens egna önskemål, behov och lagliga rättigheter.

Kompetens

Även om det inte finns någon formell utbildning för den som vill arbeta som personligt ombud är det vanligt att man har socionomutbildning. Avgörande är att ha god kunskap om psykiska funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser och begränsningar de kan innebära.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Socialassistent

Uppdrag  

Som socialassistent handlägger du ekonomiskt bistånd i enklare ärenden. Det innebär att ta emot ansökningar skriftligt eller vid besök, dokumentation, beslutsfattande, expediering av beslut, samverkan samt visst administrativt arbete. Vidare handlägger du dödsboanmälningar och förebyggande av vräkningar. Det finns även tjänster som socialassistent på Socialförvaltningens vuxenenhet, med ansvar för den så kallade egna medelhanteringen för vuxenenhetens målgrupp.

Kompetens

Gymnasieutbildning.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen


Socialpedagog

Uppdrag

Som socialpedagog arbetar du med att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Du är med barnen som ett stöd i processen med boende, myndighetskontakter och introduktion i det svenska samhället. 
Du kan även arbeta med att ge pedagogiskt stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning som har kognitiva svårigheter och till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kommer nära inpå de människor som du arbetar med. Det är viktigt att du är beredd på ett krävande arbete, som samtidigt ger mycket tillbaka. 

Kompetens

Socionom eller utbildning i socialpedagogiskt behandlingsarbete på högskolenivå.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Socialrådgivare

Uppdrag

Som socialrådgivare gör du en viktig insats för personer som har behov av stöd eller behandling av olika slag. Det är ett förändringsarbete där du får vara med när livet utvecklas i nya skeden. Du kan möta individer, familjer eller grupper och nätverk. Du jobbar exempelvis med människor som har missbruks- och beroendeproblem. Det kan handla om att motivera en person att frivilligt söka behandling. Ofta har du kontakt med klienten under en längre tid. Arbetet innebär bland annat att ansvara för motivationsarbete, enskilda samtal, gruppsamtal/behandling, stöd till anhöriga, deltaga i nätverksmöten samt ansvara för genomförandeplaner. Detta görs i ständig dialog med socialsekreterare och andra berörda parter. Som socialrådgivare kan du även arbeta i vår fältverksamhet, vilket innebär att du arbetar uppsökande med informations- och motivationsarbete på fritidsgårdar, stan, skolor och andra ställen där ungdomar befinner sig.

Kompetens

Socionom, beteendevetare, högskoleutbildning med inriktning på socialt arbete eller annan likvärdig utbildning.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Socialsekreterare – socialförvaltningen

Uppdrag

På socialförvaltningen kan du som socialsekreterare arbeta p olika områden, till exempel med personer som har olika former av funktionsnedsättningar, barn och ungdomar samt vuxna missbrukare. Du måste vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Ofta möter socialsekreterare människor som kan vara i svåra situationer. En viktig del i de arbetsuppgifter som en socialsekreterare har är att utreda de anmälningar och ansökningar som kommer in. Under utredningen skapar du dig en helhetsbild av den sökandes situation, detta för att kunna fatta bästa möjliga beslut om insats. Denna del i arbetet innebär att du även bör kunna formulera dig väl i tal och skrift. Det är du som i en utredning sammanfattar dina slutsatser och lägger ett förslag till beslut inför nämnden eller chefen. Du måste vara kunnig i hur samhället är uppbyggt och organiserat. Ofta samverkar du med andra myndigheter så som sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller frivårdsmyndigheten.

Kompetens

För att arbeta med myndighetsutövning krävs en akademisk examen, antingen socionomprogrammet eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig högskoleutbildning där socialrätt och förvaltningsrätt ingår eller har kompletterats. Du ska vara duktig på att utreda, utrycka dig i tal och skrift och kunna fatta beslut.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen

 

Socialsekreterare – utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Uppdrag

Ditt uppdrag är att hjälpa personerna som söker oss att få annan försörjning. Som socialsekreterare bedriver du ett psykosocialt förändringsarbete, som kan handla både om motivation och att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd. Du utreder, bedömer och fattar beslut i samverkan med andra aktörer.

Kompetens

Högskoleutbildning.

Mer information och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

 

Stödpedagog

Uppdrag

Som stödpedagog utgör du ett vardagsnära stöd och medverkar i samtliga arbetsuppgifter som finns på en gruppbostad, korttidstillsyn eller korttidsvistelse. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar, genomför och följer du upp rutiner, handlingsplaner, kvalitetsbeskrivningar och arbetsbeskrivningar. Du utgör ett stöd i den sociala dokumentationen och vid uppförande och utvärdering av genomförandeplaner. Du säkerställer att arbetssätt och metoder används och utvecklas på ett effektivt sätt. Stödpedagogerna samverkar med övriga stödpedagoger och metodutvecklare, och bidrar i avdelningens utvecklingsfrågor.

Kompetens

Du ska ha en gymnasieutbildning och eftergymnasial specialisering inom funktionshinderområdet.

Mer information och kontakt

Socialförvaltningen