Framtid Kvibille – utvecklings­program

I utvecklingsprogrammet "Framtid Kvibille" samverkar kommunen med Kvibille Allförening, invånarna och näringslivet i Kvibille för att tillsammans utveckla orten på bästa sätt.

Det här är kvibilliebornas syn på hur orten ska utvecklas och på vilket sätt det ska ske i riktning mot en gemensam framtidsbild. Invånarna representeras i första hand av Kvibille Allförening. Syftet med projektet är att vara en plattform för strukturerad dialog mellan kommunen (politiker och tjänstemän), övriga aktörer samt invånarna i Kvibille för att utveckla samhället med siktet inställt på 25 år framåt i tiden.

Framtidsbild Kvibille

  • Kvibille utvecklas och växer med kvalitet, med hänsyn till invånarnas behov i livets alla skeden. Här finns attraktiva boenden i olika upplåtelseformer som möjliggör bostadsbyten inom orten.
  • Orten erbjuder goda fysiska miljöer. Centrum är i fokus som en självklar och naturlig mötesplats för alla.
  • Kvibille erbjuder attraktiva jobb och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag.
  • God infrastruktur gör det enkelt att ta sig runt både inom serviceorten men också till och från närliggande orter. Närheten till en pendeltågsstation förenklar vardagen och kompetensförsörjningen för näringslivet.
  • Förskolor, skolor och andra utbildningar håller hög kvalitet vilket lockar sökande även från andra orter.
  • Kvibille kännetecknas av ett rikt utbud av kultur och upplevelser inramade av den vackra naturen och öppna landskapen som omger orten. Ett välmående föreningsliv möjliggör för invånare och besökare att ha en aktiv och meningsfull fritid.

Ambitioner och strategier

Ambitionerna och strategierna ska visa riktningen mot framtidsbilden och är därför allmänt hållna.

Leva och bo

Kvibille utvecklas och växer med kvalitet, med hänsyn till invånarnas behov i livets alla skeden. Här finns attraktiva boenden i olika upplåtelseformer som möjliggör bostadsbyten inom orten. Orten erbjuder goda fysiska miljöer. Centrum är i fokus som en självklar och naturlig mötesplats för alla.

Utvecklingsstrategier Kvibille

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Kvibilles boendeattraktivitet stärks.

Genom delaktighet, samverkan och uthålligt arbete utvecklas en
inkluderande ort där människor vill leva, bo, verka och utvecklas..

Orten växer med värdighet så att de värden som uppskattas idag inte ska gå förlorade i morgon.

Landskapsbilden och den vackra miljön runtomkring ska värnas och lyftas fram på ett positivt sätt.

Det finns ett tydligt centrum med både offentlig och kommersiell service som binder ihop orten.

Centrum utvecklas till en inkluderande mötesplats med identitet kopplad till orten.

I Kvibille finns bostäder med olika upplåtelseformer som ger förutsättningar att växla boende under livets skeden.

Utveckla bostäder och boendeformer som motsvarar de behov som finns på orten och i omlandet.


Inspirera och underlätta för dem som vill byta boende inom orten för att så många som möjligt i Kvibille ska ha en bostad som passar sina behov.


Kontinuerlig beredskap för att skapa olika boendeformer med olika upplåtelseformer och möjlighet till kvarboende.

Invånarna känner framtidstro och samhörighet i den gemensamma identiteten som kännetecknar Kvibille.

Satsa på trygghetsfrämjande åtgärder som stärker gemenskapen och det kollektiva initiativet i serviceorten.

Näringsliv och arbetsmarknad

Kvibille erbjuder attraktiva jobb och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag.

Utvecklingsstrategier Harplinge Centrum

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Näringslivet i Kvibille kännetecknas av entreprenörskap, innovation och samverkan företagen emellan.

Utveckla en plattform för företagsfrågor för att kartlägga, stärka och förfina befintligt utbud i Kvibille utifrån behov.


Arbeta aktivt med att utveckla företagsnätverk, marknadsföra kommunens företagsfrämjande
insatser.

Nyföretagande och nyetableringar ökar.

Stimulera nya verksamhetsområden, till exempel inom turism och kultur.


Utveckla mer verksamhetsmark i attraktiva lägen.


Våga testa! Leda eller delta i olika i projekt, arbeta aktivt med företagsstöd, söka nya samarbeten kring nyföretagande och nya etableringar som några exempel.

Kunna erbjuda arbetstillfällen för framförallt unga att etablera sig på arbetsmarknaden.

Fler verksamheter (utöver företagare) till exempel föreningslivet, idéburna organisationer och andra kunskapsdrivande verksamheter samarbetar för att utveckla möjligheter till sysselsättning för unga.

Näringslivsfrågorna är närvarande i alla utvecklingsfrågor och samhällsplanering som rör Kvibille.

Fördjupa samverkan mellan företagare och kommunen genom bred dialog kring näringslivsfrågor på både politisk- och tjänstemannanivå i kommunen.

Gå och ta sig runt

God infrastruktur gör det enkelt att ta sig runt både inom serviceorten men också till och från närliggande orter. Tillgången till en pendeltågsstation förenklar vardagen och kompetensförsörjningen.

Utvecklingsstrategier Kvibille gå och ta sig runt

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

I Kvibille finns det goda möjligheter att förflytta sig på ett miljövänligt sätt både inom serviceorten men också till närliggande orter.

Arbeta för förbättrade kommunikationer med kollektivtrafik framförallt till och från Halmstad.


Se över behovet av gång- och cykelvägar inom orten och möjliggöra för olika finansieringsmöjligheter.


Det ska finnas minst en laddstolpe för elbilar i serviceorten.


Boende i Kvibille ska ha tillgång till en pendeltågstation.

Fler ser närheten till Halmstad som ett attraktionshöjande värde.

Marknadsföra Kvibilles strategiska läge med närhet till motorvägen E6 och den korta restiden till Halmstad.


Utnyttja möjligheterna till ett stort utbud av arbetskraft och säkrad
kompetensförsörjning för ortens näringsliv.

Alla kvibillebor känner att de har olika natur- och rekreationsmöjligheter att välja på.

Tydliggöra och stärka stråken från Kvibille till olika stränder så som Östra stranden, Tylösand och Frösakull som nås med kollektivtrafik.


Utveckla området kring Suseån till ett attraktivt rekreations- och upplevelseområde.


Tillgängliggöra och marknadsföra
Biskopstorp och andra närliggande naturreservat.

Skola och lärande

Förskolor, skolor och andra utbildningar håller hög kvalitet vilket lockar sökande även från andra orter.

Utvecklingsstrategi Kvibille skola och lärande

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Det finns goda förutsättningar för förskola och skola att möta dagens och morgondagens behov.

Långsiktig planering, flexibilitet och samutnyttjande av lokaler är nyckelord för framtidens lokalförsörjning.


Utveckla pedagogiska lärmiljöer både inom- och utomhus som barn och unga
kan nyttja även på fritiden.

Varje barn ska ha förutsättningar för en lyckad skolgång

I Kvibille har barn och unga goda möjligheter att lyckas väl i skolan och gå vidare till fortsatta studier efter grundskolan.

Det finns möjligheter till utbildning och lärande även för vuxna.

Samarbeta med organisationer, företag och skolor som erbjuder utbildningar och kurser för vuxna.

I Kvibille finns goda möjligheter för barn och unga till en aktiv fritid samt att delta i samhällsutvecklingen.

Främja samarbeten och nätverk som tillvarartar barn och ungas intressen i frågor som rör skolgång, fritid och utveckling av orten.


Alla barn och unga har möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling och vara en del i den demokratiska
processen på sina egna villkor.

Uppleva och kultur

Ett välmående föreningsliv möjliggör för invånare och besökare att ha en aktiv och meningsfull fritid. Kvibille kännetecknas av ett rikt utbud av kultur- och upplevelser inramade av den vackra naturen och öppna landskapen som omger orten.

Utvecklingsstrategi Kvibille uppleva och kultur

Det här vill vi uppnå

Så här tänker vi göra

Utvecklingsarbetet bygger på förtroendefulla relationer och sker i dialog med de boende.

Invånarna får ge sin version av hur det är att bo i Kvibille. Via marknadsföring och olika evenemang presenteras resultatet för att ge positiva sociala effekter som ökad känsla av samhörighet, trygghet, attraktivitet för området vilket stärker ortens identitet

Kvibille är känt för sitt rika kulturliv och lokala hantverk.


Konst- och kulturlivet har en given plats i utvecklingen av orten.

Utveckla arenor för nätverkande, utbyte av erfarenheter, varor och
produkter som också lockar besökare utifrån till orten.

I Kvibille arbetar alla föreningar aktivt för att skapa meningsfull fritid åt invånarna.


Alla invånare har möjlighet att engagera sig i samhällets utveckling och att vara en del i demokratiprocessen

Genom att stötta och utveckla föreningslivet kan det vara en
viktig källa till utveckling, lärande och
handlingskraft som ökar livskvaliteten för invånarna.

Kvibille är ett starkt varumärke med en tydlig identitet som väcker positiva känslor hos såväl invånare som
besökare.

Genom delaktighet, proaktiv marknadsföring, varumärkesbyggande aktiviteter och arrangemang utvecklas Kvibille.

Åtgärdslista – det här ska vi göra

Genom dialogmöten, enkäter och engagemang från invånarna och verksamma tas en idélista med konkreta förslag på aktiviteter och åtgärder fram årligen. Vill du ta del av aktuell åtgärdslista, kontakta kommunen

Har du en idé?

Skicka in den till kommunen! Skriv eller nämn att den ska till "utvecklingsprogrammet Framtid Kvibille".

Styrgruppen för framtid Kvibille

Styrgruppen består av politiker ur kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott: Jenny Axelsson (C) ordförande, Fabio Ishaq (SD), Tania Bengtsson (V) samt företrädare för Kvibille Allförening. Länk till annan webbplats.

Framtid Kvibille– full version

Utvecklingsprogrammet "Framtid Kvibille" är antagen av kommunstyrelsen den 5 november 2019. Texten här på webben är en tillgänglighetsanpassad, uppdaterad och något förkortad version av dokumentet. Kontakta kommunen om du vill få dokumentet mejlat till dig