Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skriftlig redogörelse om brandskydd

Sedan 2004 enligt Lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats ska ägare till vissa byggnader eller anläggningar lämna in en i skriftlig redogörelse om brandskyddet.

Den skriftliga redogörelsen berör byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan antas blir särskilt stora. Ansvaret för att brandskyddet i en byggnad eller anläggning är tillgodosett ligger alltid på fastighetsägare eller nyttjanderättshavare.

Exakt vilka byggnader och verksamheter som berörs av kravet på skriftlig redogörelse redovisas i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2003:10PDF

Räddningstjänstens tillsyn syftar till att kontrollera att detta åtagande följs. Det är dock fastighetsägaren som har ansvar för att redogörelsen lämnas in och nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna uppgifter till ägaren så att han kan fullgöra sin skyldighet.

Syftet med den skriftliga redogörelsen är främst att tydliggöra fastighetsägarens och nyttjanderättshavarens ansvar för brandskyddet och att sammanfatta det systematiska brandskydd som finns.

Den utgör också ett av bedömningsunderlagen i tillsynsarbetet.
Den skriftliga redogörelse som skall lämnas in till kommunen är inte samma sak som den dokumentation av brandskyddet som kan behöva upprättas inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet

Redogörelsen kan liknas vid en självdeklaration med kryssfrågor och korta kommentarer.
Frågorna i redogörelsen gäller byggnadstekninska brandskyddslösningar och organisatoriskt brandskydd som ansvar, rutiner, planering och beredskap.

De byggnader och verksamheter som ska lämna in skriftlig redogörelse finns inom:
•Vård
•Skola
•Hotell
•Industri
•Samlingslokaler
•Byggnader med kulturhistoriska värden
•Byggnader med stor risk för allvarliga skador vid brand

Inlämning av brandskyddsredogörelse

Ägarna till samtliga objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet ska ha lämnat in denna till räddningstjänsten i Halmstad. Då verksamheten eller byggnaden väsentligt förändras ska en ny skriftlig redogörelse lämnas in till räddningstjänsten. Det gäller till exempel då ägare eller nyttjanderättshavare byts ut, då lokalerna byggs om, eller då verksamheten ändras. Samt efter begäran från räddningstjänsten.

Fyll i formulären Del 1 Byggnad/anläggning och Del  2 Verksamhet nedan, och skicka de med e-post som bifogade filer till raddningstjansten@halmstad.se . Räddningstjänsten ser helst att redogörelsen lämnas i digital form, men saknas denna möjlighet kan formulären fyllas i för hand och skickas till Räddningstjänsten Halmstad. Innan du fyller i formulären, högerklicka först på respektive länk och välj "spara mål som" så kan du behålla en kopia till ditt systematiska brandskyddsarbete.

Del 1 Byggnad/anläggningPDF Fylls i av ägaren
Del 2 VerksamhetPDF Fylls i av nyttjanderättshavare

Ägaren skall lämna in redogörelsen för brandskyddet till räddningstjänsten. Om ägaren och den som bedriver verksamhet i fastigheten inte är samma person bör blanketten ifyllas i samverkan mellan dessa.
Nyttjanderättshavaren är skyldig att lämna de uppgifter som ägaren behöver för att kunna fullgöra sin skyldighet att lämna en skriftlig redogörelse.