Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utvecklingsprogram för Simlångsdalen – ett av ärendena i samhällsbyggnadsutskottet

Utvecklingsprogram för Simlångsdalen, nya bostäder vid Halmstadtravet och ny hall för padeltennis. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Placering av eventuell bro över Nissan

På dagens möte tog samhällsbyggnadsutskottet del av en förstudie som tagits fram för att möjliggöra exploatering och framtida bostadsbyggande på Söder. Förstudien utreder förutsättningarna för att i framtiden kunna bygga i anslutning till Söderkaj. En viktig del i underlaget är att klargöra var en eventuell bro över Nissan skulle ligga i det fall en ytterligare förbindelse över ån byggs i framtiden.

Kvarvarande tomter vid Söderkaj kan inte säljas för exploatering innan lokaliseringen av en eventuell bro beslutats. Förstudien fokuserar på två olika placeringar av en bro. Samhällsbyggnadsutskottet diskuterade i dag att ge samhällsbyggnadskontoret ett uppdrag fortsätta utreda de båda alternativens konsekvenser, för att sedan kunna lägesbestämma en eventuell förbindelse över Nissan.

– Att lägesbestämma en eventuell överfart över Nissan gör det nu möjligt att gå vidare och fortsätta utveckla bostadsproduktionen runt Nissanrummet vilket är oerhört viktigt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Klart för bygge av padeltennishall

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig idag positiv till att gå vidare med planerna om att bygga en padeltennishall vid Halmstad Arena. Utskottet godkände utlåtandet till detaljplan för området, vilket möjliggör byggnationen.

Padeltennis är en racketsport som på många sätt liknar tennis, men banan är mindre och det racket som används ser annorlunda ut. Padeltennishallen omfattar 7 banor och planeras vara utrustad med omklädningsrum, gym, serveringsyta och kontor. Totalt ska hallen bli cirka 2300 kvadratmeter och därutöver tillkommer cirka 2700 kvadratmeter för parkering, gång- och cykelväg samt utomhusbana.

– Vi bereder plats för en relativt ny sport i närhet av kommunens arenaområde. Ett nytt och spännande inslag i idrottsstaden Halmstad, säger samhällsbyggnadsutskottets andre vice ordförande Bertil Andersson (S).

Efter samhällsbyggnadsutskottets godkännande av utlåtandet till detaljplan kan ärendet nu gå vidare till fullmäktige som är slutgiltig beslutsinstans i ärendet. Om allt går enligt plan kan fullmäktige fatta beslut om padeltennishallen den 29 september.

Fler bostäder vid Halmstadtravet

På tisdagen godkännde samhällsbyggnadsutskottet detaljplaneförslaget för Halmstadtravet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och modernisering av verksamheten på Halmstadtravet. Dessutom gör ändringarna i detaljplanen det möjligt att bygga fler bostäder i anslutning till det villaområde som redan finns på Vallås. I detaljplanen delas området upp i ett par olika delar – en för hästsport (för bl.a. stallar och ridhus), en för travbanan och andra typer av hästsport. Parkeringsytan i sydväst blir bostäder.

– Det är klart positivt att vi nu kan utveckla området mellan Halmstadtravet och Vallås, både med nya bostäder men också en möjlighet för travet att modernisera sin verksamhet, säger Lars Püss (M), förste vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans i ärendet. Efter det att fullmäktige godkänt detaljplanen kan bygnationen påbörjas. Ärendet planeras tas upp i fullmäktige den 29 september.

Gratis kollektivtrafik två lördagar i höst

I samband med att avtalet mellan Hallandstrafiken och Halmstads kommun ses över, föreslog samhällsbyggnadsutskottet idag att genomföra ett försök med gratis kollektivtrafik under två lönelördagar mellan 09.00-16.00, inom hela Halmstads kommun, under hösten 2015. Testet med gratis resande inom stadszonen begränsas till linje 10 mellan Vilshärad/Gullbrandstorp men utöver det gäller gratisresandet samtlig trafik inom kommunen. Syftet med att erbjuda gratis kollektivtrafik på lördagar är dels att öka kollektivtrafikresandet, dels att stimulera handeln i centrum.

Förslaget om testdagar går nu vidare till kommunstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet i frågan. Avtalet träder ikraft från när det undertecknats av båda parterna, det vill säga både Hallandstrafiken och Halmstads kommun.

Utvecklingsprogram för Simlångsdalen

I dag tog samhällsbyggnadsutskottet initiativ till ett utvecklingsprogram för Simlångsdalen. Framtid Simlångsdalen, som programmet heter, ska i dialog med invånare, näringsidkare, politiker och tjänstemän beskriva viljeriktningen för Simlångsdalens utveckling.

Framtid Simlångsdalen kommer att utgöra beslutsunderlag för politikerna i frågor som rör ortens framtida utveckling. Simlångsdalen, med dess centrala roll som enda serviceort längs stråket som följer Fylleåns dalgång, är en viktig nod i närområdet då både kommersiell och offentlig service är lokaliserad dit. Grunden för utvecklingsprogrammet är en lokal utvecklingsplan som togs fram av Simlångsdalens samhällsförening i samarbete med Leader Landsbygd Halland.

– Nu fortsätter vi att utveckla landsbygden och det är härligt att äntligen vara igång med utvecklingsprogrammet för Simlångsdalen, säger Henrik Oretorp (C), ordförande samhällsbyggnadsutskottet.