Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två nya förskoleavdelningar på Frennarp

- ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 19 augusti

Luftkvaliteten i Halmstads stadskärna, ett gruppboende i Snöstorp och nya förskoleavdelningar i Frennarp. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Två nya förskoleavdelningar på Frennarp

Den modulbyggda 2-avdelningsförskola som planerades på Furulundskolans befintliga tomt kommer istället att byggas på Frennarp. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet idag.

Förskolan kommer att placeras intill Frennarps förskola och på det viset kunna ta del av den befintliga utemiljön som finns där. Detaljplanen på tomten medger en förskola och bygglovet för de nya förskoleavdelningarna blev klart i slutet av juni.

–Det finns ett stort behov av förskoleplatser i centrumnära lägen så det känns väldigt bra att vi nu kommer att kunna uppföra två avdelningar till. Jag ser dessutom att det är positivt att det blir vid Frennarps skola som avdelningarna hamnar eftersom Frennarp är ett område med många barn där behovet av såväl skola som förskola kommer vara fortsatt stort, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Nya lokaler till hyresgäster vid Halmstads gamla järnverk

Hyresgästerna vid Halmstads gamla järnverk ska få nya lokaler vid Stålverksgatan 53. Idag beslutade utskottet att kommunen ska köpa fastigheten Oceanen 6 med en outhyrd byggnad för att kunna erbjuda hyresgästerna nya lokaler.

Det var i juni som hyresgästerna vid det gamla järnverket fick sina hyreskontrakt uppsagda eftersom byggnaden på fastigheten ska rivas. På platsen ska det sedan byggas ett nytt lager för Biltema. För marken på Stålverksgatan 53 får kommunen betala 2 450 000 kronor.

Två miljoner till förbättring i kollektivtrafiken

Fler och trafiksäkrare hållplatser ska byggas runt om i Halmstad under den resterande delen av året. De två miljoner kronor som finns i budgeten för kollektivtrafikåtgärder i år ska användas för ändamålet beslutade samhällsbyggnadsutskottet idag.

– Nu fortsätter vi i Femklövern att förbättra säkerheten och möjligheterna till en bättre kollektivtrafik. Det skapar goda förutsättningar fler föer att resa på ett hållbart sätt, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

För pengarna blir det bland annat två nya lägen vid byteshållplatsen Västerbro (utmed Brogatan), Västervångleden och Stenstorpsvägen, en trafiksäkrare hållplats vid Källegatan samt tillgänglighetsanpassning av hållplatser utmed linje 30. På hållplatser vid högskolan samt vid Nyhems torg är tanken att bussfickor respektive plattformar ska förlängas. På flera platser ska även väderskydd byggas och cykelställ ska anläggas vid några hållplatser som används ofta.

I samband med att Trafikverket bygger om vissa hållplatser utmed exempelvis väg 25 kommer kommunen även att se över gångstråk och belysning till hållplatserna.

Ny gruppbostad i Snöstorp

Det kan bli en ny gruppbostad i Snöstorp. På sitt sammanträde idag godkände utskottet en detaljplan som möjliggör att det byggs en ny gruppbostad vid Byvägen/Backavägen i Snöstorp. Planen möjliggör dock även att det byggs småhus i form av villor, rad- eller kedjehus. Totalt är den aktuella tomten på 3600 kvadratmeter obebyggd mark.

– Genom den här planen kommer Snöstorp att få möjligheter att fortsätta utvecklas både med arbetstillfälle och bostäder, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

Upprustning planeras på Vallås

Utveckling av travets anläggning och upprustning av utemiljön vid ICA-butiken på Vallås var två detaljplaner som utskottet tog ställning till idag.

Den nya detaljplanen för travområdet ska möjliggöra för en utveckling och modernisering av travets verksamhet. Dessutom föreslås det i planförslag att det ska vara möjligt att bygga bostäder i anslutning till befintligt villaområde i Vallås. Planen ska nu ut på samråd vilket betyder att allmänhet och berörda myndigheter får möjlighet att säga sitt om förslaget.

Grönområdet kring ICA-butiken i Vallås centrum föreslås rustas upp av kommunens bostadsbolag HFAB. Innan upprustningen kan påbörjas ska HFAB, som äger redan de byggnaderna runt torget, köpa torgytan och grönområdet av kommunen. Försäljningen av marken kommer dock inte innebära att allmänhetens tillgång till torget minskar eftersom området planläggs för centrumverksamhet med benämningen ”torg”.

–  Till hösten sätter vi igång arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram för Vallås - en målbild, strategi och tillhörande åtgärder - men redan nu börjar vi med att skapa förutsättningar för att ett nytt trevligt torgoch nya attraktiva bostäder vid travet, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Slutgiltigt är det dock kommunstyrelsen som bestämmer hur det blir med upprustningen av grönområdet i Vallås centrum och kommunfullmäktige som tar ställning till utvecklingen vid travet.

Arbetet med Tulllkammarkajen inlett

Området vid Tullkammarkajen kan komma att bli ett av Halmstads nya bostadsområden. Idag fick utskottet ta del av en planering för hur arbetet med det nya området ska gå till. 2020 beräknas de första bostäderna kunna byggas.

Innan dess ska politikerna komma fram till hur det vill att området ska se ut och upplevas när det är klart. En ny detaljplan för området ska tas fram och diskussioner och dialoger med såväl allmänhet som myndigheter och andra intressenter ska föras. Under 2015 är det tänkt att visionen för området ska vara klar. Arbetet med en ny detaljplan ska påbörjas under 2016 och under 2017 är tanken att detaljerna kring kvartersmarken i området ska beslutas. 

– Nu klargör vi hur tidsplanen och processen ser ut för att skapa en ny en stadsdel i Halmstad. Det känns kul att vara med i ett så stort och viktigt projekt. Får jag som jag vill så ska det inte bara bli en ny och modern stadsdel utan också en fullständigt hållbar sådan, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80