Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trygghetsarbete med jämställdhetsfokus

- ett av ärendena på KLU 11 mars

550 000 till projekt på Andersberg, årsredovisningen för 2013 och trygghetsarbete med jämställdhet i fokus. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Projektet ”Skolan mitt i byn” ska ge ökade livschanser för unga

Projektet skolan mitt i byn får 550 000 kronor för att bedriva verksamhet som syftar till att eleverna på Andersberg ska klara skolan lika bra som elever i andra delar av kommunen. Det beslutade ledningsutskottet på sitt möte idag.

Pengarna är en del av kommunfullmäktiges satsning på Ökade livschanser för unga. Totalt avsattes 16 miljoner kronor för ändamålet 2013, men alla tilldelade medel användes inte av de projekt som blivit beviljade pengar. 664 000 kronor blev över och med anledning av det får projektet Skolan mitt i byn nu 550 000 kronor.

Skolan mitt i byn var ett av de projekt som ansökte om medel under ansökningsförfarandet som genomfördes under hösten 2013, men som inte kunde finansieras inom ramen för de medel som fanns att fördela inför 2014. Nu får projektet med andra ord en andra chans.

Medlen som projektet Skolan mitt i byn får är ett engångsbelopp och ska fungera som delfinansiering för att projektet ska komma igång snabbare. En diskussion med andra finansiärer förs redan och ansvariga för projektet ser insatsen som en långvarig satsning.

– När överskottet uppstod för 2013 ansåg vi att det var viktigt att pengarna skulle komma till användning inom det område som de var avsett för. Projektet matchar väl våra uppsatta kriterier rörande samverkan, nytänkande och att sätta utsatta grupper i fokus. På sikt gynnar projektet ungas möjlighet till arbete och ökar deras livschanser, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

– Det är bra att man genomför detta. Samtidigt hade vi velat göra ännu mer i skolan genom att öka lärartätheten, säger Aida Hadzialic (S).

LBVA blir egen förvaltning

Laholmsbuktens VA (LBVA), den driftsnämnd för hantering av vatten och avlopp, som Halmstads kommun har tillsammans med Laholms kommun, ska få en egen förvaltning. Det vill i alla fall ledningsutskottet som på sitt möte idag fick ta del av ett förslag till ny organinsering av arbetet inom LBVA.

I dag hör nämnden för LBVA till teknik - och fritidsförvaltingen. Sedan bildandet av den gemensamma nämnden har arbetet dock gått mot att bli en egen organisatorisk enhet under teknik- och fritidsförvaltningen varför utvecklingen mot en egen förvaltning ses som naturlig.

Slutgiltigt är det kommunfullmäktige som tar beslut i frågan.

Positivt bokslut för kommunen

På sitt möte idag fick ledningsutskottet ta del av årsredovisningen för 2013. Förra årets bokslut blev positivt för kommunen. Resultatet blev enligt bokslutet 249,1 miljoner kronor. Den största delen av överskottet beror på olika engångsersättningar. Av kommunfullmäktiges antagna verksamhetsmål bedöms 73 procent av målen uppnås.

– Det gläder oss att resultatet för kommunen är positivt. Vi vill dessutom använda en del av det överskottet till att genomföra ett generationsskiftesprogram samt ge friskvård och kompetenshöjning till kommunens personal, säger Anders Rosén (S).

Politiker ska prata om kultur med invånarna

Vilka förutsättningar behövs för att verka professionellt inom kultur i Halmstad? Det kan ett brett urval av Halmstads kulturutövare få diskuteramed kommunstyrelsen. Ämnet för kommunstyrelsens diskussion med Halmstadborna föreslogs nämligen av ledningsutskottet idag. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta slutligt beslut om frågeställningen för diskussionen.

I kommunstyrelsens plan för sitt arbete finns att de årligen ska genomföra ett systematiskt invånardeltagande. De arbetar också med fokus på ett visst tema varje år. Diskussionsämnet knyter an till årets tema som är ”morgondagens kultur”.  

Syftet med dialogen som ska äga rum i maj-juni i år är att få inspel på hur Halmstad kan stärkas som kulturstad.

Jämställdhetsfokus på insatser för ökad trygghet

Idag fick ledningsutskottet ta del av ett förslag på åtgärder för att öka tryggheten för unga tjejer och äldre kvinnor. Detta med anledning av att statistiska underlag visar att dessa grupper är de som känner sig mest otrygga i samhället.

De äldre kvinnor som har fått tycka till i utredningen menar att ansvarsfulla vuxna i offentliga miljöer, täta turer med kollektivtrafiken och trygga placeringar för hållplatserna samt en god tillgänglighet i stadsmiljö, till exempel genom att ta bort höga kanter och liknande, kan skapa en bättre känsla av trygghet.

Halmstads kommun arbetar med de insatser som föreslås av målgrupperna och i rapporten. Dock kan insatserna se olika ut i olika skolor och olika områden. Vissa åtgärder sker i projektform och andra som löpande verksamhet. I rapporten slås det därför fast att det är viktigt att arbetet sker långsiktigt och likvärdigt för alla invånare.

Underlaget lämnas nu över till verksamhetsberedningen inför arbetet med budget och planeringsdirektiv 2015-2017.

För mer information kontakta:

Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) 035-13 73 04
Kommunråd Suzanne Åkerlund (FP) 035-13 73 65
Kommunråd Anders Rosén (S) 035-13 73 06
Kommunråd Aida Hadzialic (S) 035-13 73 69