Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Större markförvärv i Harplinge – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 22 augusti 2017

Stort markförvärv i Harplinge och fortsatt utveckling av Resecentrum. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Större markförvärv i Harplinge

Halmstads kommun köper 58 hektar jordbruksmark i ett vattenskyddsområde i Harplinge för 13,9 miljoner kronor efter förlikning med säljaren. Detta beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott under dagens möte.

Ytterligare markägare berörs av köpet och det finns sedan innan en tvist mellan kommunen och några av dem. Detta kommer att tas upp i markdomstolen i oktober. Grunduppfattningen från kommunen då det gäller mark vid vattentäkter är att kommunen är beredd att köpa mark i vattenskyddsområden om ägaren vill sälja.

Sista beslutsinstans är kommunfullmäktige.

Nyetablering på Stenalyckan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände under dagens möte ett reservationsavtal på Stenalyckan. Det är Leos Lekland som vill etableras sig där i kvarteret Släggan. Företaget köper drygt 7 000 kvadratmeter mark för drygt 1,9 miljoner kronor.

Utredning om att göra Aleskogen till naturreservat

Nu är det dags att gör allvar av frågan om att planlägga Aleskogen till ett naturreservat. Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat om ett utredningsuppdrag för att skapa reservatet. Uppdraget grundar sig på att kommunfullmäktige i maj 2014 ställde sig bakom en motion med förslaget att göra Aleskogen till ett naturreservat.

Tidsplanen är att samråd genomförs sommaren 2018 och för att sedan anta planen ett år senare.

I utredningsuppdraget ingår också att se vilka andra intressen som finns i områdets närhet och det innebär också att utreda och ge förslag vilket det exakta området blir för reservatet.

Resecentrum – etapp III

Samhällsbyggnadsutskott vill nu gå vidare med etapp III för Resecentrum. Man vill pröva ärendet i detaljplan och upprätta de avtal som behövs och att det ska sker i en dialog med invånarna.

Den första etappen av Resecentrum är avslutad och etapp II beräknas vara klar under året. Kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket och Region Halland för att ombyggnaden av Halmstads personbangård som är en stor del av etapp III skall komma med i Nationell Infrastrukturplan 2018-2029 som fastställs våren 2018.

– Fortsatt utveckling av Resecentrum är viktigt för kommunen, vi kan inte låta projektet stanna av när vi kommit så långt, säger Rose-Marie Edlund (S), ledamot i samhällsbyggnadsutskottet.

Etapp III föreslås innehålla pendlarparkering, cykelparkering samt gångtunnelmynning på den västra sidan av järnvägsspåren. Bangårdens ombyggnad kan ske inom ramen för gällande detaljplan och den nya resecentrumbyggnaden och gångtunnelmynningen öster om bangården är redan planlagda.. Ett nytt parkeringshus och andra servicefunktioner behöver planläggas i anslutning till passagen som skall knyta samman resecentrum.

Den gamla stationsbyggnaden kommer delvis att få ändrade funktioner när den nya resecentrumbyggnaden uppförs och förbindelsen till perrongerna flyttas. Denna del av detaljplanen kan behöva reglera den nya användningen.

Förutsättningar för 400 nya bostäder och skola

Detaljplanen för området väster om Flygaregatan; Kv. Bonden, Byrån, del av Biskopen går nu vidare för granskning i tre veckor.

I den nya planen omvandlas området från industri till bostäder och centrumverksamheter. Förslaget innebär att området ska kunna inrymma cirka 400 nya lägenheter, 10 000 kvadratmeter för nya centrumverksamheter samt en förskola.

Efter samrådet har det också skapats förutsättningar för att behålla skolverksamhet i området genom att bland annat utöka gårdsytan.

Arbetar vidare med strategiskt lokalförsörjning

Arbetet med att skapa en lokalförsörjningsstrategi för skolor och förskolor fortsätter. Under sommaren har samhällsbyggnadskontoret hämtat in uppgifter lång- och kortsiktiga behov men också vad som redan är beslutat i verksamheterna.

Tanken är att strategin så småningom ska bli en plan och en del av den totala verksamhetsplanen för kommunen. Denna ska redovisas i oktober.

– Lokalförsörjning för barn- och ungdomsnämnden är ett stort steg för att få till permanenta lokaler för deras verksamhet och komma från paviljonglösningar. Nästa steg är hur kommunen effektivt samordnar våra övriga lokaler, säger Rose-Marie Edlund (S), ledamot i samhällsbyggnadsutskottet.