Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Restaurang Salt får vara kvar

- ett av ärendena på KSU 13 maj

Vinnaren i en tävling om att bygga billiga bostäder, gruppbostad i Åled och nya bostäder utmed järnvägen. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Restaurang Salt får vara kvar

Restaurang Salt får vara kvar vid Tyludden och strandservicen kommer att utökas i anslutning till Tylösands havsbad, Tjuvahålan samt vid den allmänna parkeringsplatsen norr om Tyluddens fritidsby. Det framgår av det förslag till detaljplan som samhällsbyggnadsutskottet godkände på sitt möte idag. Det är dock kommunfullmäktige som tar slutligt beslut i frågan.

Det nya detaljplaneförslaget innebär också att tillgängligheten omkring restaurangbyggnaden ökar. Ett alternativ till Prins Bertils stig samt en torgyta väster om restaurangbyggnaden föreslås och där ska tillgängligheten vara god och det ska finnas möjligheter att vila eller sitta. Detta område är idag svårtillgängligt på grund av stora stenar.

Restaurang Salt har i flera år haft ett tillfälligt bygglov och delar av restaurangbyggnaden har förstörts i vinterstormar. Dessutom ligger restaurangen i ett område med stora naturvärden och med strandskydd. Bedömningen är dock att planen tar hänsyn till dessa aspekter, bland annat eftersom platsen blir tillgänglig för fler än den är idag.

Tävling om att bygga billiga bostäder avgjord

Det blev arkitektföretaget Fredblad och byggföretaget Trollängen som tog hem vinsten i Halmstads kommuns utmaning om att ta fram ett förslag på nya bostäder vid Snöstorps IP. Det beslutade utskottet idag på sitt möte efter att ha tagit del av en bedömning av hur väl förslagen levt upp till kraven i tävlingen.

Tävlingsuppgiften bestod dels i att utforma flerbostadshus med bra kvarboendemöjligheter, dels att föreslå bebyggelse av radhus/kedjehus som äganderätter samt att utforma den allmänna platsmarken omkring husen.

Tävlingsförslagen skulle utgå från det planprogram som finns för området. En viktig del i tävlingen var att bostäderna skulle vara tillgängliga, såväl ekonomiskt som fysiskt. För att säkra den ekonomiska tillgängligheten fanns det krav på en hyresnivå som inte skulle övertigas. Denna hyresnivå klarade samtliga inkomna förslag. Totalt lämnades tre förslag in.

Innan byggnationen nu kan påbörjas behöver detaljplanen för området bli klar och avtal om byggnation ska tecknas med vinnarna - Trollängen och Fredblad.

Tyck till om plan på bostäder vi järnvägen

En förskola samt bostäder, i huvudsak i tre kvarter planeras utmed östra sidan av järnvägsspåret där det idag ligger ett nedgånget industriområde. Nu ges möjlighet att tycka till om förslaget under ett så kallat samråd. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet på sitt möte idag.

I detaljplaneförslaget föreslås att bostadsbebyggelsen trappas ner från högst fem våningar närmast järnvägen till högst två våningar närmast den befintliga bostadsbebyggelsen i sydöst. Planen är att huvuddelen av bostäderna uppförs som flerbostadshus sammanbyggda mot järnvägen i syfte att skapa en god ljudmiljö på innergården i varje kvarter. Bryngelshusgatan föreslås bli en stadsgata kantad av stadsradhus. På området närmast järnvägen planeras för parkering.

De två kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnaderna – en kontorsbyggnad och en industribyggnad med sågtandstak, ska bevaras enligt planen. Även delar av den befintliga muren längs Bryngelshusgatan ska bevaras enligt förslaget.

Arbete med gruppbostad i Åled kan börja

Nu är allting klart för att en gruppbostad i Åled ska kunna byggas. Det efter att samhällsbyggnadsutskottet idag gett uppdrag till fastighetsnämnden att genomföra byggnationen.I gruppbostaden ska det finnas sju platser för personer med diagnosen autism.

Det lugna läget i Åled utmed Spånstadvägen anses särskilt lämpligt med tanke på de diagnoser som de boende har och valdes därför framför ett antal andra platser.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02 1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80