Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Positivt ekonomiskt resultat för Halmstads kommun i årsredovisningen för 2016 - ett av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 21 mars

Positivt ekonomiskt resultat i årsredovisningen för 2016 och politisk
överenskommelse om framtidens äldreomsorg. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens ledningsutskott.

Årsredovisningen visade på positivt ekonomiskt resultat men sämre måluppfyllelse

Halmstads kommun redovisar ett positivt resultat på 121 miljoner kronor* för 2016 vilket är 16 miljoner kronor högre än föregående år. Prognoserna
tidigare under året visade på underskott i flera av kärnverksamheterna, bland
annat på grund av oron i vår omvärld och den ökande tillströmningen av
asylsökande. Men de åtgärder som vidtogs i verksamheterna och statlig
kompensation för kostnadsökningar ledde i slutänden till ett positivt resultat.

Statsbidrag en anledning till positivt resultat

Bland annat innebar det särskilda stödet för flyktingssituationen och bidrag från Migrationsverket tillsammans med tidigare besparingar och effektiviseringar till att vissa verksamheter avslutade året med betydande överskott.

En annan orsak till det positiva ekonomiska resultatet är den nyinförda så kallade byggbonusen på 29 miljoner kronor som kom sent under 2016. Det här bidraget kommer att fördelas på en femårsperiod och användas för olika typer av samhällsbyggnadsinsatser.

Årets ekonomiska resultat innebär att kommunen uppfyller lagkravet om en budget i balans och eftersom samtliga finansiella mål nås finns utrymme att avsätta 20 miljoner kronor till kommunens så kallade resultatutjämningsreserv, en slags buffert som kan användas för att täcka framtida eventuella underskott.

– Även om det föreligger ett positivt resultat, så är det ett problem att staten påverkar den kommunala ekonomin genom statsbidrag som skickas ut sent på året och ger dåliga möjligheter för kommunerna att planera långsiktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Vinst används till centrumutveckling och fritidsanläggningar

Ledningsutskottet fick också en redovisning om de så kallade bostadsförsörjningsåtgärder som finansieras av vinst från allmännyttan. Investeringarna som görs ska främja integration och social sammanhållning,
eller vara åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer som kommunen
har ett särskilt ansvar för.

År 2016 användes cirka 43 miljoner kronor till centrumutvecklingsprojekt och investeringar i fritids- och idrottsanläggningar, bland annat i Oskarström och på Kärleken. Dessutom gjordes investeringar i boende för funktionshindrade och äldre.

Försämrad måluppfyllelse men fortsatt effektiva kärnverksamheter

Halmstads kommun arbetar mot konkretiserade mål, satta av kommunfullmäktige i Planeringsdirektiv med budget. Under 2016 fanns 16 mål, varav 8 stycken uppnåddes – en måluppfyllelse på 50 procent jämfört med 68 procent året innan.

Samtidigt visar årsredovisningen att de verksamhetsmål som satts upp av nämnder och styrelser har en måluppfyllelse på 75 procent. Detta indikerar att kommunens olika kärnverksamheter fungerar på ett effektivt sätt med resultat som ligger över eller i nivå med resten av landet.

– Det är ju gott och väl att vår rödgröna regering samt våra fina finanser ger oss ekonomiska muskler. Stadsbidragen är viktiga för oss ute i kommunsverige vare sig de kommer sent på året eller inte. Detta uppväger dock inte den dåliga måluppfyllelsen, speciellt inom dessa för våra kommuninnevånare så viktiga frågor, säger kommunråd Anders Rosén (S).

* Det sammantagna redovisade resultatet är 121 miljoner kronor, men stora delar av överskottet beror på intäkter av engångskaraktär, så kallade jämförelsestörande poster. Det handlar bland annat om realisationsresultat
från kommunens pensionsmedelsförvaltning och fastighetsförsäljningar.
Exkluderas de jämförelsestörande posterna uppgår resultatet till 105 miljoner
kronor vilket är 70 miljoner kronor högre jämfört med föregående år.

Beslut om framtidens äldreomsorg

Som en konsekvens av den politiska överenskommelse gällande framtidens äldreomsorg som undertecknades i början av mars fattade KLU under tisdagens möte en rad beslut för att överenskommelsen ska kunna verkställas.

Frågan om hur boenden ska anordnas för äldre i Halmstads kommun har varit föremål för diskussion under lång tid. Utredningar har visat att Halmstads kommun inom kort kommer att stå med för många platser i äldreboende, det vill säga särskilda boenden med biståndsbeslut. Samtidigt finns lång kö till de så kallade trygghetsboendena.

För att lösa frågan har Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt de två fullmäktigeledamöterna Bo Fridolph och Arnold Gustafsson tecknat en överenskommelse och gett stadskontoret i uppdrag att skriva fram ärendet för beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

I överenskommelsen anges hur boenden ska anordnas för äldre i Getinge och Söndrum samt i centrala Halmstad och den södra kommundelen, inklusive Eldsberga. Men också hur frågan kring så kallade trygghetsboenden och
korttidsboenden ska hanteras, samt när från Socialdemokraterna inlämnad motion kring LOV ska behandlas.

Hyresavtal förlängs inte

Hemgårdens äldreboende i Eldsberga är i dag stängt eftersom lokalerna har en för dålig arbetsmiljö. Den politiska överenskommelsen innebär att hyresavtalet för äldreboendet inte förlängs, vilket tidigare kommunfullmäktige beslutat. För Almgårdens äldreboende i Getinge råder i nuläget intagningsstopp för 11 av de 26 platserna på grund av att rummen inte uppfyller kraven på bostadsstandard och arbetesmiljö. Även vad gäller Almgården beslutade KLU om att hyresavtalet inte förlängs och även att den kvarvarande verksamheten avvecklas.

I Patrikshills äldreboende drivs i dag endast äldreboende på 20 av 84 platser. KLU har enligt överenskommelsen beslutat att avtalet för äldreboendet inte förlängs och att verksamheten avvecklas. Istället ska förutsättningarna för att bygga om Patrikshill till ett trygghetsboende utredas.

– Det är mycket bra för våra äldre att vi dels kan göra en kraftig satsning på trygghetsboenden och samtidigt skapa en möjlighet att utveckla äldreomsorgen på ett långsiktigt bra sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Förslag om korttidsboende

Beslutet innebär också att Halmstads fastighets AB får i uppdrag att bygga ut och skapa nya trygghetsboende i Eldsberga och Getinge, att mark anvisas i Fyllinge för ett nytt LOV-boende och att kommunchefen får i uppdrag att lämna förslag på beslut om äldreboende i Söndrum samt ett korttidsboende.

– I dagsläget väntar runt tusen äldre Halmstadbor på en trygghetsbostad. Därför planerar vi nu för att i ett första steg bygga nya trygghetsboende både i Getinge, Eldsberga och centrala Halmstad, säger kommunråd Suzanne Åkerlund (L).

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Ingen medhavd alkohol på Tall Ships Races i sommar

Det kommer inte vara tillåtet att ha med sig alkoholhaltiga drycker in på evenemangsområdet på Tall Ships Races i sommar. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott under tisdagens möte. Alkoholhaltiga drycker
kommer att säljas inne på området i de olika mattälten.

Syftet med beslutet är att öka tryggheten och stärka säkerheten på området under evenemanget. Beslutet ger också polisen rätt att beslagta alkohol som allmänheten tagit med sig in på området.

Kommunfullmäktige är sista beslutsinstans i ärendet.