Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ombyggnationer på HalmstadTravet

- ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet 10 mars

Ny förskola i Skedala, nya bostäder invid järnvägen och ombyggnationer på HalmstadTravet. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

En ny förskola i Skedala

En ny förskola i Skedala kan bli verklighet. Samhällsbyggnadsutskott beslutade på sitt möte idag att det ska tas fram en ny detaljplan över ett område i Skedala som möjliggör att det byggs en ny förskola.

Den utpekade platsen anses lämplig av flera skäl. Dels för att de bullerutredningar som gjorts visar att området inte är bullersatt, dels då området ligger nära ett utbyggt gång- och cykelvägnät. Tillgång till kollektivtrafik finns också. Dessutom finns det inte någon förskola i Skedala idag.

– När Halmstad växer och vi blir fler Halmstadbor krävs det att kommunen möjliggör utbyggnad av service i form av till exempel skolor och förskolor. En förskola i Skedala hade varit ett positivt tillskott för orten och skapar förutsättningar för Skedala att fortsätta växa, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C)

Den nya detaljplanen beräknas kunna antas senast i september 2016.

Nya bostäder på industriområde intill järnvägen

Industriområdet Kemisten ska göras om till bostadsområde med tre kvarter bostäder och både förskola och skola. På sitt möte idag beslutade utskottet att godkänna detaljplaneförslaget över det nya bostadsområdet.

Planen är att huvuddelen av bostäderna byggs som flerbostadshus som ska fungera som en barriär mot järnvägen och skapa en bra ljudmiljö på innergården i kvarteren. Utmed Bryngelshusgatan är planen att det ska bli en stadsgata kantad av radhus. Området närmst järnvägen ska användas som parkering.

Slutligen är det kommunfullmäktige som beslutar och därmed har sista ordet i frågan.

Sista chansen att tycka till om utveckling av HalmstadTravet

Nu är detaljplaneförslaget för HalmstadTravet klar och allmänhet, myndigheter och andra intressenter får en sista möjlighet att tycka till om förslaget. Det beslutade utskottet idag.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och modernisering av verksamheten på HalmstadTravet. Dessutom föreslås det i detaljplanen att det ska kunna byggas fler bostäder i anslutning till det villaområde som redan finns i Vallås.

I detaljplanen delas området upp i ett par olika delar – en för hästsport (för bl.a. stallar och ridhus), en för travbanan och andra typer av hästsport. Parkeringsytan i sydväst blir bostäder.

Andra etappen av Fylleåleden ska byggas

Nu ska den andra etappen av Fylleåleden; sträckan mellan Brogård och Norteforsen färdigställas.

Den första etappen från Eurostop till Brogård färdigställdes under sommaren 2014 och planen är att den andra etappen ska vara klar i december i år. I nästa års budget finns pengar för den tredje och sista etappen. Helt utbyggd ska leden gå hela vägen från Eurostop ner till havet.

– Halmstads östra delar har lägre andel grönområden med högt rekreativt värde än övriga

delar av Halmstad. Därför arbetar vi nu systematiskt med att utveckla och förbättra tillgängligheten till rekreationsområden i området. Fylleåleden är en del av satsningarna som görs, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02
1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88
2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80