Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny översiktsplan för Halmstad

- ett av ärendena på KSU 29 april

Ny översiktsplan för Halmstad, planer på nybyggd förskola och utveckling av Lilla torg. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ny översiktsplan för Halmstad

En ny kommunomfattande översiktsplan godkändes av samhällsbyggnadsutskottet idag.

Den nya översiktsplanen bygger på fingerstråk med tätorter i rader likt pärlor på ett band ut från staden. Till de tätorter som pekas ut som serviceorter ska tätortsutveckling, offentlig och kommersiell service och kollektivtrafik koncentreras. Mellan stråken ska gröna områden bevaras.

Översiktsplanen utgör kommunens aktuella bedömning av hur mark- och vattenområden i kommunen kommer att användas och bebyggelsen utvecklas, bevaras och användas i stora drag under en 15–20-årsperiod.

Planen är ett samlat vägledande beslutsunderlag som ska ge stöd för efterföljande fysisk planering, lov och tillstånd. Den är även en redovisning av allmänna intressen och hur de ska beaktas vid användning av mark– och vattenområden.

Det är dock kommunfullmäktige som fattar slutgiltigt beslut om ”Framtidsplan 2030 – Strategisk översiktsplan för Halmstads kommun” som ska ersätta gällande översiktsplan och tillhörande fördjupade översiktsplaner samt tematiskt tillägg. 

Utvecklingen av Lilla torg ska utredas

Hur Lilla torg ska utvecklas när parkeringarna på torget flyttar. Det vill utskottet utreda och beslutade på sitt möte idag att det ska tas fram förslag på idéer, principer och projekteringsunderlag för genomförande av ombyggnation och förändring av stadsmiljön på och omkring Lilla Torg.

Bakgrunden till utredningen är de två detaljplaner för kvarteren Svartmunken och Karl XI som kommunen just nu håller på att ta fram. En av planerna ska möjliggöra att det byggs ett parkeringshus intill torget. När det är klart ska parkeringarna flyttas och då ska torget få ett ansiktslyft som nu alltså ska klargöras i en utredning.

– Vid senaste styrgruppsmötet för Stadens hjärta uttrycktes tydligt att Lilla Torg var ett av de mest prioriterade och angelägna projekten och därför är det roligt att visa att vi följer upp det i stort sett omgående, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Planer på nybyggd förskola vid Patrikshill

Förskola och skola föreslår samhällsbyggnadsutskottet som planinriktning för kvarteret Bagaren väster om Södra vägen.

Behovet av förskolor i centrum är stort. Därför har man utrett möjligheten att göra om Patrikshills annex,vilket är denbyggnad som idag ligger på platsen, till förskola.

Byggnaden är enligt Kulturmiljö Halland av ”regionalt intresse” men den är svår att bygga om till förskola och är dessutom byggd i lätt blåbetong som innehåller radon. Även om radonhalten går att få ner med bra ventilation och ligger under gränsvärdena visar erfarenhet att få föräldrar vill placera sina barn i lokaler som innehåller radon. Därför föreslås en nybyggd förskola på platsen.

Bostäder och service i Harplinge

Nu ges en sista möjlighet för allmänhet och myndigheter att tycka till om planerna på att bygga bostäder och service centralt i Harplinge. Idag beslutade utskottet att den nya detaljplan som möjliggör detta ska ut på så kallad granskning.

I detaljplaneförslaget föreslås det att radhus eller kedjehus byggs utmed Föreningsvägen och flerbostadshus utmed Harplinge stationsväg. Byggnaderna för service koncentreras till den plats där det redan idag finns centrumbebyggelse med bland annat vårdcentral. Efter att granskningen är klar ska även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänna planen.

Flest i 60-årsåldern på samråd

Nästan hälften, 46 procent, av de som deltagit i samråd är mellan 60 och 69 år gamla. Mycket få deltagare är under femtio år. Av deltagarna är hälften män, sju procent okänt kön och resterande del kvinnor. Det är slutsatsen när närvaron på kommunens elva samrådsmöten som hölls förra året presenterades för utskottet under dagen. Totalt har sjuttiofem privatpersoner sagt sitt om kommunens olika detaljplaner.

Olika former av samrådsmöten har använts under 2012 och 2013 för att se om det påverkar deltagandet. Försök har bland annat gjorts med att förlägga mötet vid olika tidpunkter under dagen, erbjuda barnpassning och hålla öppet hus med föredragningar av ärendet vid bestämda tider.

Inbjudan till samrådsmötena sker genom utskick till sakägarna – exempelvis grannar, fastighetsägare och hyresgäster. Dessutom ställs handlingarna ut och det finns informationsblad på biblioteket och rådhuset samt, om det finns, även på en närliggande butik. Handlingar och inbjudan finns även alltid på kommunens webbplats.

Slutsatsen är att den grupp som är svårast att nå vid samrådsmötena och därför har svårast att påverka samhällsutvecklingen avseende byggnation är ungdomar.

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80