Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya förskolor samt planer på bostadsområde i Ranagård - några av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 23 augusti.

Nya förskolor, planer på nytt bostadsområde i Ranagård och utökning av Gullbrannagårdens campingverksamhet. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nya förskoleavdelningar på gång i kommunen

Trycket på förskoleplatser i kommunen är fortsatt stort. Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att skicka ut två
detaljplaner för nya förskolor i Skedala och centrala Halmstad för granskning. Utskottet beslutade också att placera ut två förskolepaviljonger vid Aleskolan.

I Skedala planeras en fristående förskola med cirka 20 platser utmed Brogårdsvägen. I Halmstad, på den norra delen av Engelbrektsplanen, planeras en förskola i två våningar med upp till sex nya avdelningar. Den nya förskolan kommer att uppta cirka hälften av den nuvarande planen som idag används för olika idrottsaktiviteter. Förslagen skickas nu ut för granskning i tre veckor där allmänheten och berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Om inga överklaganden inkommer under denna period förväntas arbetet kunna starta under 2017.

Vid Aleskolan kommer nya förskolepaviljonger att placeras ovanpå befintliga paviljonger vilket innebär ett tillskott med två nya avdelningar.

Planer på nya bostäder i Kvibille

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att utreda möjligheten att bygga nya bostäder i Kvibille. Den aktuella tomten ligger intill Pilagårds-området, utmed Harplingevägen och kommer att planläggas för både villor och flerbostadshus med olika upplåtelseformer.

Marken, som idag utgörs av jordbruksmark, köptes av kommunen redan under 2013 med syfte att bygga bostäder. Efter önskemål från Kvibille Allförening valde kommunen att avvakta med planläggningsarbetet. I och med samhällsbyggnadsutskottets beslut påbörjas nu planläggningsarbetet för området och en ny detaljplan beräknas vara färdig senast i februari 2019.

– Behovet av bostäder i Halmstad är stort och det är viktigt att vi utvecklar hela kommunen och inte bara innerstaden. Nya bostäder i Kvibille är en positiv fortsatt utveckling av samhället, en stadsnära ort som blir ett tillskott som förbättrar möjlighet till service på orten, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Nya bostäder på Backen-området?

Delar av det så kallade Backen-området i Simlångsdalen kan komma att bebyggas med bostäder. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att i detaljplan undersöka möjligheten att bygga på tomten som i kommunens bostadsförsörjningprogram är utpekat som ett område för blandad
bebyggelse med övervägande del bostäder.

Det aktuella området har sedan tidigare varit aktuellt för bostadsbebyggelse. Kommunen avbröt ett detaljplanearbete under 2012 på grund av ett avslag från regeringen gällande en ansökan om dispens från strandskyddet. Anledningen till att planarbetet nu återupptas beror på att tomten blivit utpekad som ett område som är lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-område), vilket kan ge skäl för särskild prövning vad gäller undantag från strandskyddet.

– Intresset att bosätta sig i inlandet är viktigt att tillgodose och därför drar vi nu igång ett planärende i en vacker miljö i anslutning till Simlångsdalen, som är en av våra prioriterade orter att utveckla, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

En ny detaljplan för området beräknas kunna vara färdig enast i februari 2019.

Gullbrannagården växer

Gullbrannagården kan komma att utöka sin campingverksamhet efter att samhällsbyggnadsutskottet idag gett klartecken att inleda ett planarbete för bygget av nya stugor på en intilliggande tomt.

Gullbrannagården, som är en av Hallands större turistanläggningar, inkom under våren 2016 med en ansökan att utöka sin verksamhet på den angränsande tomten som är cirka 9,2 hektar. En utveckling av den befintliga besöksnäringen för friluftsliv och turism ligger i linje med kommunens översiktsplan; Framtidsplan 2030. Beslutet att inleda planläggningsarbetet innebär att kommunen prövar lämpligheten att bedriva campingverksamhet på området. En detaljplan beräknas vara färdig senast i januari 2019.

Tyck till om nya bostäder på Ranagård

Nu är detaljplaneförslaget för ett helt nytt bostadsområde på Ranagård klar och utskottet beslutade att allmänhet, myndigheter och andra sakägare ska få möjlighet att tycka till om förslaget.

Planområdet ligger i direkt anslutning till befintliga bostadsområden i den västra delen av Halmstad. Området består till övervägande del av jordbruksmark som är uppbruten av enstaka markvägar, vegetationsdungar, diken, åkerholmar och stenmurar. Totalt beräknas området kunna rymma knappt 400 nya bostäder. Enligt detaljplaneförslaget kommer husen att vara 2-4,5 våningar och på bottenvåningen i några av flervåningshusen är tanken att mindre butiker ska kunna få plats.

– Ett av Halmstads största bostadsområde är nu klar för samråd och är en naturlig fortsättning av nuvarande populära Albinsro. Det kommer bli ett område där du kan bo hela livet och ha nära till förskola, skola som äldreboende, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Utredning för framtida Mickedalaled

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att utreda ett vägreservat för en eventuell framtida Mickedalaled. Den föreslagna leden ligger mellan två aktuella byggprojekt och för att försäkra sig om att i framtiden kunna bygga leden behöver man därför fastställa ett vägreservat.

Mickedalaleden finns omnämnd i flera kommunala program så som Framtidsplan 2030 och sträcker sig från Karlrosvägen/Västervångsleden till Flottiljvägen. Leden kan tillsammans med med en eventuell framtida Nordvästpassage avlasta omkringliggande gator från tunga transporter i området.