Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kommunen utvecklar infrastrukturen för ett växande Halmstad

Under hösten 2015 och vintern/våren 2016 har och kommer ett antal större infrastrukturprojekt att starta i Halmstad. Syftet med de olika projekten är flera – att förebygga konsekvensen av klimatförändringar och att främja kollektivt resande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

– Halmstads befolkning kommer att växa snabbt de kommande åren, därför är det viktigt att förbereda infrastrukturen för fler invånare, säger Michael Mortensen projektledare Laholmsbuktens vatten och avlopp (LBVA).

Ett antal bygg- och anläggningsprojekt kommer därför att genomföras i höst och i vinter i centrala Halmstad, delvis för att förbereda starten av byggnationen av Resecentrum steg 2, som kommer starta i maj 2016 enligt nuvarande plan. Dessa projekt kommer att påverka framkomligheten på olika håll i staden.
 
– Vi har planerat så att dessa arbeten inte ska pågå samtidigt, för att vi ska få ett så bra trafikflöde som möjligt. Alternativa vägar ska finnas som en valmöjlighet, säger Christer Johansson projektledare teknik och fritidsförvaltningen.  

Följande projekt kommer att genomföras i centrala Halmstad under hösten, vintern och våren 2015/2016:

 1. Ombyggnad av korsningen Brogatan-Karl XI:s väg. Syfte: Korsningen byggs om för att höja trafiksäkerheten, främst de oskyddade trafikanterna. Startade: september 2015
  Slutfört:
  december 2015
  Påverkan på framkomlighet:
  Busstrafiken kör under de första veckorna av arbetet inte på Brogatan genom centrum. Bil- gång och cykeltrafik kommer att ha det lite besvärligt att ta sig genom korsningen då bygget pågår. Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
  Entreprenör:
  PEAB.
   
 2. Tryckavloppsledningar under Nissan.
  Syfte:
  Byta ut två gamla (50 år) tryckavloppsledningar under Nissans botten till västra kajen.
  Var: Picassoparken, i Nissan
  Startar: 1 oktober 2015
  Slutfört: 30 april 2016
  Påverkan på framkomlighet: Picassoparken, Hamngatan och dess parkeringsplatser mellan Slottsbron och fram till Kyrkogatan kommer stängas av.
  Projektledare: Naser Adibi, LBVA
  Entreprenör: BAB Rörtryckning AB

 3. DA utlopp Östra förstaden. Projektet innebär ledningsförläggning för dagvatten, dricksvatten, spillvatten, el, fiber (bredband) och tele. Stråket löper från Picassoparken via Viktoriagatan, Kungsgatan, Fredrik Ströms gata, Snöstorpsvägen, Hammars gata, fram till Enslövsvägen.
  Syfte: Anlägga en ny utloppsledning för dagvatten för att kunna separera befintliga kombinerade system i ett område av ca 35 hektar österut i Halmstad. Samt att förstärka spill- och dricksvattenledningar längs stråket. Omläggning av VA-ledningar i korsningen Laholmsvägen/Enslövsvägen för att möjliggöra byggnation av projektet Resecentrum etapp 2. Vidare omläggning och nyanläggning av el, fiber och tele.
  Startar: november 2015
  Slutfört: maj/juni 2016
  Påverkan på framkomlighet: Eventuellt påverkas Hallandstrafikens utfart från Strandgatan från Österskans beroende på om det finns möjlighet att hålla ett körfält öppet för busstrafik söderut. Om Strandgatan behöver stängas av kommer bussarna att köra från Österskans via Fredsgatan. Ett körfält kommer att hållas öppet på Viktoriagatan. Gång- och cykeltrafik kommer att påverkas med nedsatt framkomlighet.
  Annan påverkan: Parkeringsplatserna vid fastigheterna Jäntan och Kruset på ömse sidor om Västkustbanan kommer att helt eller delvis stängas av periodvis under byggtiden. Näringsidkare och boende i området kommer att påverkas av projektet.
  Projektledare: Michael Mortensen, LBVA
  Entreprenör: Tre entreprenörer kommer att vara involverade i projektet dessutom ett antal underentreprenörer, samt Laholmsbuktens VA:s underhållsavdelning. Upphandling pågår 1/9 – 8/10 2015.

 4. Breddning av Wrangelsgatan till fyra körfält mellan rondellen på Växjövägen och korsningen vid räddningstjänsten.
  Syfte:
  Förbättra trafikflödet och öka kapaciteten på Wrangelsgatan.
  Startar: december 2015
  Slutfört: maj 2016
  Påverkan på framkomlighet: trångt för bilister, cyklister och gångtrafikanter.
  Projektledare: Henrik Larsson, teknik och fritidsförvaltningen
  Entreprenör: Pedjon Entreprenad AB

 5. Breddning av Järnvägsleden mellan Skolgatan och Wrangelsgatan Syfte: Förbättra trafikflödet på järnvägsleden och norra infartsleden ut från stan.
  Startar: mars 2016
  Slutfört: maj 2016
  Påverkan på framkomlighet: Periodvis bara ett körfält öppet förbi arbetsplatsen i vardera färdriktning.
  Projektledare: Henrik Larsson, teknik- och fritidsförvaltningen
  Entreprenör: Ej utsedd.

 6. Renovering av vatten och avloppsledningar EnslövsvägenSyfte: Förnyelse av VA-ledningar och separering av befintligt kombinerat avloppssystem.
  Start och sluttid ej fastställda, men det ska ske under tiden som byggnation av Resecentrum etapp 2 byggs. Detta för att Enslövsvägens anslutning till Laholmsvägen ändå är stängd under byggtiden. Projektet kommer att pågå någon gång i tidsintervallet juni 2016 – juni 2017.
  Påverkan på framkomlighet: Trafiken längs Enslövsvägen kommer i etapper att påverkas mellan Laholmsvägen fram till Blåsbackegatan/Malcusgatan. Projektledare: Ej fastställt.
  Entreprenör: Ej fastställt.

 7. Resecentrum steg 2 Nya hållplatser för lokalbussar längs med Laholmsvägen samt en gångbro över Laholmsvägen till Regionbussterminalen och Järnvägsstationen.
  Syfte: Knyta ihop lokaltrafiken, regionbusstrafiken och järnvägstrafiken för att förenkla byten.
  Startar: maj 2016
  Slutfört: juni 2017
  Påverkan framkomlighet: Ett körfält på Laholmsvägen i vardera riktning och utfarten från Enslövsvägen stängs av. Begränsad framkomlighet längs Laholmsvägen för gång- och cykeltrafik.
  Projektledare: Christer Johansson, teknik-och fritidsförvaltningen Entreprenör: Ej upphandlad.