Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höjd VA-taxa och ansvarsfördelning för yngre dementa - några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott den 22 augusti

Höjd VA-taxa efter årsskiftet, förändrad maxtaxa inom hemtjänst och dagverksamhet samt ansvarsfördelning för gruppen yngre dementa. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens ledningsutskott.

Höjd maxtaxa inom hemtjänst och dagverksamhet

Ledningsutskottet ställde sig under dagens möte bakom ett förslag till en höjning av maxtaxan inom hemtjänst och dagverksamhet. Den nya taxan börjar gälla den 1 mars 2018 och kommer att beröra cirka 650 av hemvårdens totalt 4 000 kunder.

Under mötet beslutades också att hemvårdsnämnden ska se över sina nuvarande taxor fram till 2020.

Maxtaxan är den högsta avgift som kommuner får ta ut för sina tjänster. Halmstads kommun har idag en maxtaxa på 1 792 kronor i månaden vilket är 221 kronor lägre än vad kommuner får ta ut enligt socialtjänstlagen.

Eftersom prisbasbeloppet för 2018, som styr avgiften, inte är fastställt går det i nuläget inte att säga exakt vad den nya maxtaxan blir. Regeringen beslutar om ändringar av prisbasbeloppet i samband med beslut om budget för 2018.

Regeringen beslutade under 2016 att minska statsbidragen för hemtjänst och samtidigt införa nya regler för maxtaxa. Detta för att ge kommunerna möjlighet att kompensera sig för det minskade statsbidraget. Det innebär att kommunerna måste höja maxtaxan istället för att höja skatten eller minska på verksamheten. För Halmstads kommun handlar det sänkta statsbidraget om 1,5 miljoner kronor per år.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Socialnämnden får huvudansvar för yngre dementa

Socialnämnden kommer att få huvudansvar för gruppen yngre dementa (under 65 år). Det beslutade ledningsutskottet under dagens möte. Beslutet innebär en tydligare ansvarsfördelning inom kommunen och att vårdtagarnas rättigheter kan tillgodoses på ett bättre sätt.

Under våren 2016 genomfördes en utredning som bland annat visade att ansvarsfördelningen för yngre dementa inom kommunen inte tillgodosedde gruppens rättigheter fullt ut. Rapporten rekommenderade därför att huvudansvaret skulle ligga på socialnämnden som har rätt att fatta beslut enligt både Socialtjänstlagen och LSS.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Pengar ur tillgänglighetsmiljonen för satsning på digital brevlåda

Hemvårdsnämnden får 200 000 kronor ur Tillgänglighetsmiljonen för att införa och testa digital brevlåda. Det beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott under tisdagens möte. Digital brevlåda används redan av vissa myndigheter och innebär att information om beslut, fakturor och bekräftelser kan skickas ut digitalt till kunder.

Hemvårdsnämnden ansökte under våren 2017 om 400 000 kronor för införandet av digital brevlåda. Anledningen till att hemvårdsnämnden endast får hälften av det ansökta beloppet är bland annat att flera andra nämnder under 2017 redan beviljats pengar ur Tillgänglighetsmiljonen och endast 200 000 kronor fanns kvar i potten.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Höjd VA-taxa efter årsskiftet

Från och med den 1 januari 2018 höjs VA-taxan. Det beslutade ledningsutskottet under dagens möte. För en normalvilla innebär beslutet en ökning med cirka 12 kronor i månaden.

Anledningen till höjningen är stora kostnader för upprustning och utbyggnad av de kommunala vatten- och avloppssystemen som behöver göras framöver. Bland annat behöver produktionskapaciteten för dricksvatten utökas för framtida behov när Halmstad växer. Trots höjningarna ligger både Halmstad och Laholms vatten- och avloppsavgifter under snittet i Sverige.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Positiv ekonomisk prognos för Halmstads kommun

Den ekonomiska prognosen för Halmstads kommun visar på ett positivt resultat med 23 miljoner kronor. Ledningsutskottet godkände under dagens möte den ekonomiska rapporten för perioden januari-maj 2017.

Resultatet är 68 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på minus 45 miljoner kronor. Prognosen är också 4 miljoner kronor högre än tidigare prognos och har förbättrats under året.

Det positiva resultatet beror till största del på minskade driftkostnader i kommunens verksamheter. Kommunens balanskravsresultat prognosticeras till årets slut till 13 miljoner kronor. Detta innebär att Halmstads kommun uppfyller det lagstadgade balanskravet, som innebär att intäkterna ska vara större än utgifterna.