Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Höjd avgift för vatten nästa år - ett av ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september

Kommunfullmäktige inleddes med information från kommunrevisionen och samordningsförundet. Därefter togs beslut om bland annat höjd avgift för vatten och ny taxa inom hemtjänst och dagverksamhet.

Höjd maxtaxa inom hemtjänst och dagverksamhet

Kommunfullmäktige röstade efter omröstning igenom en höjning av maxtaxan inom hemtjänst och dagverksamhet med start den 1 mars 2018. Under mötet beslutades också att hemvårdsnämnden ska se över och modernisera sina nuvarande taxor. Översynen ska vara klar senast 2020. Maxtaxan är den högsta avgift som kommuner får ta ut för sina tjänster.

Maxtaxan i Halmstads kommun ligger idag på 1792 kronor i månaden vilket är lägre än vad som anges i socialtjänstlagen, som uppgick till 2013 kronor per månad under 2016. Eftersom prisbasbeloppet för 2018 ännu inte är fastställt kan inte något exakt belopp för den nya maxtaxan anges i nuläget. Cirka 650 kunder av totalt 4000 berörs av förslaget.

Anledningen till avgiftshöjningen är att Regeringen under 2016 lade fram ett förslag till minskat statsbidrag som är kompletterat med förslag om höjd maxtaxa. Det innebär att kommunerna måste höja maxtaxan för att inte behöva minska på verksamheten eller höja skatten på grund av minskning av statligt bidrag. För Halmstads kommun handlar det om en minskning om 1,5 miljoner kronor per år.

Höjd avgift för vatten efter årsskiftet

Från och med den 1 januari 2018 höjs avgiften för vatten i Halmstads kommun. För en normalvilla innebär beslutet en ökning med cirka 12 kronor i månaden.

Anledningen till höjningen är stora kostnader för upprustning och utbyggnad av de kommunala vatten- och avloppssystemen som behöver göras framöver. Bland annat behöver produktionskapaciteten för dricksvatten utökas för framtida behov när Halmstad växer. Trots höjningarna ligger både Halmstad och Laholms vatten- och avloppsavgifter under snittet i Sverige.

Socialnämnden får huvudansvar för yngre dementa

Socialnämnden kommer att få huvudansvar för gruppen yngre dementa (under 65 år). Det beslutade kommunfullmäktige under dagens möte. Beslutet innebär en tydligare ansvarsfördelning inom kommunen och att vårdtagarnas rättigheter kan tillgodoses på ett bättre sätt.

Under våren 2016 genomfördes en utredning som bland annat visade att ansvarsfördelningen för yngre dementa inom kommunen inte tillgodosedde
gruppens rättigheter fullt ut. Rapporten rekommenderade därför att
huvudansvaret skulle ligga på socialnämnden som har rätt att fatta beslut
enligt både Socialtjänstlagen och LSS.

Grönt ljus för första etappen av Södra infarten

Utbyggnaden av första etappen av Södra infarten kan påbörjas. Det beslutade kommunfullmäktige under dagens möte. Den första etappen beräknas påbörjas under våren 2018. Detta inkluderar bland annat en ny infart från E6 som sammankopplas med väg 15 vidare till hamnen.

Syftet med Södra infarten är att bland annat att förbättra förbindelsen mellan E6 och hamnen samt industriområdena Vilhelmsfält, Larsfrid, Kistinge och Villmanstrand. Projektet innebär också att Laholmsvägen avlastas från buller och tunga transporter med farligt gods.