Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskoleområdet ska utvecklas med bland annat nya bostäder - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 8 november

Ett område på Söder görs till vägreservat och högskoleområdet ska utvecklas med bland annat nya bostäder. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ett område på Söder görs till vägreservat

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att fastställa ett vägreservat för sträckningen från Stålverksgatan, inklusive eventuell broförbindelse över Nissan, fram till och med sydväst om Lotskolonin.

– Nu har vi tagit ett viktigt steg närmare en bro över Nissan genom lägesbestämningen. Nu hoppas jag att vi kan hitta en parlamentarisk väg fram gör att även ta beslut om att den ska byggas, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Ett vägreservat består av en yta som avsätts för framtida eventuell vägbyggnation. För att förvekliga en väg krävs dock en detaljplaneläggning, projektering och utbyggnad. På ett sådant sätt är det inte säkert att ett vägreservat alltid resulterar i en väg.

– Det här är ett viktigt första steg för att säkerställa en ny förbindelse över Nissan. De broar vi har idag ligger mycket nära kapacitetstaket. Med en ökande befolkningstillväxt ser jag att vi bör skynda på processen för att vi ska klara av framtidens behov, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Om en bro över Nissan och en gata på söder måste byggas är det viktigt att det utformas så att det får karaktären av en vanlig gata i staden, en gata för personbilar, lättare varutransporter, cyklister och gående. Gatan byggs med två körfält och med stort fokus på att minska effekten och påverkan på områdets naturvärden. Bron som kan komma och byggas över Nissan ska vara öppningsbar för att möjliggöra för segelbåtar och större fartyg att ta sig i mot centrala Halmstad.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Högskoleområdet byggs ut och utvecklas

Under dagens möte beslutade samhällsbyggnadsutskottet att ge samhällsbyggnadskontoret ett förnyat uppdrag att i detaljplan pröva Fanborgen 3 - högskoleområdet, under förutsättning att avtal om plankostad tecknats senast februari 2017.

– Det här är ett mycket angeläget projekt, där området runt högskolan utvecklas till att bli en levande stadsdel, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Högskolan i Halmstad har tillsammans med berörda fastighetsägare tagit fram ett gemensamt underlag för hur de vill utveckla högskoleområdet. Förslaget innebär bland annat att de återanvänder de gamla industrilokalerna i området till utbildningslokaler och skapar en ny campuspark. Området kompletteras även med upp till 400 bostäder och ger plats till ett nytt gymnasium. Förslaget innebär även att kårhuset rivs och att kvartersstrukturen förändras.

– Det är positivt med en utveckling av högskoleområdet, tankarna kring en fjärde gymnasiskola i området måste finnas med i det fortsatta arbetet, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Detaljplanen är svårarbetad och flera utredningar behövs göras. Det fortsatta planarbetet ska utgå från fastighetsägarnas gemensamma förslag och en ny detaljplan bör kunna antas senast i juni 2019.

Klart för två nya förskolor

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att godkänna bygget av två nya förskolor. Skedala får därmed sin första förskola och en ny förskola byggs även centralt vid Engelbrektsplanen.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna detaljplanen Skedala 1:40. Planförslaget innebär att en liten förskola byggs på befintlig kommunal parkmark. I planen behålls den del av parken som har attraktiva funktioner så som lekplats, pulkabacke och växtliv. De två kvarvarande delarna av parken ska även i fortsättningen gränsa till varandra med ett sammanhängande gångstråk.

Gokännandet av detaljplanen Halmstad 2:16 möjliggör en ny förskola i två våningar på den norra delen av Engelbrektsplanen. Huvudbyggnaden ska anpassas till den omgivande kulturhistoriska värdefulla offentliga byggnaders utformning. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra en gata mellan Engelbrektsgatan och Helmfeldsgatan för att undvika återvändsgränder.

Nyhemsskolan blir dubbelt så stor

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna detaljplaneförslaget för del av Geografen 1 – Nyhemsskolan. Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Nyhemsskolan som tillåter verksamheten att öka från cirka 250 till 500 elever, samt tillåta en ökning av årskurser för att inkludera årskurs 6.

– Utvecklingen av Nyhemsskolan är ett bra sätt att förbättra i en redan etablerad skolmiljö, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Detaljplanen omfattar cirka 7500 kvadratmeter och innebär att ny bebyggelse ska anpassas efter de höga kulturhistoriska värden som Nyhemsskolans huvudbyggnad har. Nockhöjden är föreslagen till elva meter vilket möjliggör en skolbyggnad i tre våningar.