Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Granskning av Södra infarten etapp 1 - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 7 juni

Granskning av Södra infarten etapp 1 och ett permanent bygglov för kafé och vattensportsuthyrning vid Söderpiren. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Södra infarten etapp 1 skickas ut på granskning

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna samrådsredogörelsen för Södra infarten etapp 1. Den reviderade detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas ut på granskning under minst tre veckor.

De inkomna synpunkterna från samrådstiden kan sammanfattningsvis delas in i ett par kategorier: trafik, buller, risker, gång- och cykelvägar och enskilda
intressen. Den största ändringen av detaljplanen som följd av synpunkterna är
införandet av skyddsåtgärder mot farligt gods på allmän platsmark och kvartersmark. Även mindre ändringar har arbetas in i detaljplanen, däribland en
mindre utvidgning av planområdet, ändring av planbestämmelse samt ändring av
dragning av gång- och cykelväg.

– Planen över södra infarten rullar på och sedan kan grävmaskinerna rulla igång för att därefter få fordon att rulla på, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Detaljplanen möjliggör den första etappen av Södra infartens utbyggnad. Syftet
med Södra infarten är att binda samman befintliga och planerade
verksamhetsområden i Halmstads sydöstra delar och att koppla ihop väg 15 och E6 med hamnen. Södra infarten är även ett led i att avlasta Laholmsvägen från
trafik och möjliggöra för stadsomvandling.

Planerad byggstart för etapp 1 är under 2017.

Permanent bygglov för kafé och vattensportsuthyrning vid Söderpiren

Samhällsbyggnadsutskottet antog under dagens möte en detaljplan som ger kaféet och vattensportuthyrningen på Söderpiren, vid västra stranden, permanent bygglov. Kaféet har sedan 2011 bedrivit sin verksamhet under ett temporärt bygglov som upphör 2016 och ägaren har framfört önskemål om att få ett permanent bygglov.

Detaljplanen har sedan tidigare varit ute för granskning under perioden 28 januari–26 februari. Efter granskningen har en rad justeringar i planförslaget genomförts, bland annat gällande riskbedömning av markföroreningar samt bil- och cykelparkering.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Samråd om nytt flerbostadshus på Linehed

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att genom samråd arbeta fram en detaljplan som syftar till att bygga ett nytt flerbostadshus i stadsdelen Linehed på fastigheten Husaren 3, som ligger mellan Maratonvägen och Linehedsparken.

På tomten ligger i nuläget tre stycken flerbostadshus i form av hyreslägenheter. Om planen genomförs innebär det att ett av husen närmast Linehedparken rivs och ersätts med ett nytt åttavåningshus i form av cirka 30 stycken nya bostadsrätter. De som idag bor i det befintliga huset som kan komma att rivas får vid ett genomförande av detaljplanen hjälp med att hitta andra lägenheter.

Samrådet kommer att genomföras under sommaren 2016 och förväntas skickas ut på granskning under hösten samma år. Om inga överklaganden inkommer
efter granskning förväntas detaljplanen kunna vinna laga kraft under våren
2017.