Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flytt av MotorHalland till Flygstaden - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 6 mars

Detaljplan gällande flytt för MotorHalland till Flygstaden och planer för nya bostäder i Haverdal. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Detaljplan gällande flytt för MotorHalland till Flygstaden

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att skicka ut en detaljplan som syftar till att flytta MotorHallands verksamhet till tomten Eketånga 27:1, vid Flygstaden, på granskning. Beslutet innebär att allmänhet och berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

– Nu faller en av de sista pusselbitarna på plats för att Tullkammarkajen ska kunna förverkligas och omvandlas till en ny central stadsdel, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

MotorHallands verksamhet föreslås få uppta 6 hektar av den totalt 10 hektar stora tomten. De nya byggnaderna föreslås få en liknande utformning som närliggande verksamheter med en högsta utbyggnadsgrad på 50 procent av fastighetsarean och en högsta nockhöjd på 12 meter.

MotorHalland driver i dag sin verksamhet vid Tullkammarkajen. Bolaget har vid ett flertal tillfällen framfört önskemål om att arrendera ytterligare mark för att kunna utveckla sin verksamhet på platsen samt ställt frågan om en alternativ placering.

Samhällsbyggnadsutskottet föreslog i september 2015 att MotorHalland skulle få möjlighet att utveckla sin verksamhet vid Flygstaden. Detaljplanen har sedan november 2016 varit ute på samråd där en del revideringar gällande bland annat dagvatten och strandskydd har lagts till.

Gammal bensinstation blir nya lägenheter?

En gammal bensinstation i Gullbrandstorp kan komma att byggas om till ett flerbostadshus med hyresrätter. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade gav under dagens möte klartecken att i detaljplan undersöka möjligheterna att göra en ombyggnad. Ny detaljplan förväntas kunna antas senast i september 2019.

Kommunen fick i juli 2016 in en ansökan från en intressent som ville bygga om bensinstationen. Tomten är inte utpekad i kommunens bostadsförsörjningprogram men projektet ses ändå ligga i linje med översiktsplanens ambitioner att förtäta bebyggelsen på serviceorterna.

– Att omvandla oanvända byggnader till något nytt och användbart som bostäder ser jag som en klart positiv utveckling, på samma gång som Gullbrandstorp fortsätter att utvecklas, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Planer på 40 nya bostäder i Haverdal

Cirka 40 nya bostadsrätter kan komma att byggas i Haverdal, utmed Smeavägen. Samhällsbyggnadsutskottet lämnade under dagens möte ett positivt planbesked. Beslutet innebär att tomten nu ska prövas för bostadsändamål. En detaljplan förväntas kunna antas senast i september 2019.

Kommunen fick i januari i år in en ansökan om att bygga bostäder på tomten. Tanken är att de nya bostadsrätterna ska byggas i ett hus i två plan. Området där de nya bostäderna planeras är utpekat i kommunens översiktsplan som ett område som kan planläggas med bostadsrätter för att komplettera befintlig bebyggelse.

– Att det blir möjligt att bo i bostadsrätterlägenheter i Haverdal ser jag som en klart positiv, Ju mer varierade boendeformer som erbjuds desto större blir också attraktionen, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Åtta småhustomter i Harplinge

Åtta småhustomter i Harplinge kommer att läggas ut i kommunens bostadskö. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet på dagens möte. Tomtpriset föreslås bli 425 000 kronor exklusive anläggningsavgifter för VA, el och dylikt. Tomterna ligger vid Dalavägen i Harplinge.

Detaljplanen för de nya småhusen vann laga kraft den 30:e december 2015. Utbyggnad och ombyggnad av gator och VA beräknas vara klart till årsskiftet 2017/2018. Tomterna kommer att få en medelareal om drygt 900 kvadratmeter.

Priset på tomterna är beräknade utifrån områdets värdenivå i förhållande till tomter i andra kommunala småhusområden. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

– Halmstad är en kommun med stark tillväxt, det är viktigt att vi kan växa även i orterna utanför tätorten, det är positivt att det finns vilja att bygga i Haverdal och Harplinge. Detta gör att vi kan säkerställa och utveckla den kommunala servicen som exempelvis skolor på dessa orter, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).