Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett nytt hotell i Tylösand och nya lägenheter i centrum - några av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 13 december

Ett nytt hotell i Tylösand och nya lägenheter i Halmstads centrum. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Markanvisningstävling - ett hotell i Tjuvahålan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkänner förslag till tävlingsprogram för Tylöudden 1:26. Godkännandet möjliggör att kommunen kan genomföra en markanvisningstävling under 2017. 

Halmstads kommun vill fortsätta att utveckla strandnära mötesplatser och en del i detta är att kommunen nu går ut med en markanvisningstävling för ett mindre hotell i bästa läge. Tävlingen ska resultera i att upplåta Tylöudden 1:26, Tjuvahålan, med tomträtt till verksamhet som främjar turismnäringen i Tylösand och på så vis utveckla strandnära mötesplatser för alla.

– Nu tar vi ytterligare ett steg i att utveckla Tylösand genom en spännande tävling i en fantastiskt placering, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

I kommunens översiktsplan, Framtidsplan 2030, föreslås relativt få förändringar av programområdet, dock föreslås utveckling i form av hotell- och restauranganläggning norr om Tulltjänstemännens semesterhem. Det är nu denna fastighet, som är detaljplanelagd och avstyckad, som är aktuell för en markanvisningstävling.

Tävlingen syftar till att få fram inspirerande och konkreta förslag på hur tomten kan användas för ett hotell med tillhörande restaurang och kafé. Förslaget ska anpassas till den befintliga miljön i närområdet och ha sin utgångspunkt i platsens unika förutsättningar.

Bedömningen av tävlingsförslagen kommer att göras på fyra olika delområden; gestaltning, komplettering av befintligt utbud, sammansättning av projektteam och finansiell förmåga och genomförandekompetens.

En arbetsgrupp kommer först att utvärdera varje delområde och sätta en poäng. Därefter presenteras resultatet av utvärderingen för en jurygrupp bestående av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott som sedan fattar beslut om vinnare.

När en vinnare har utsetts tecknas ett reservationsavtal. Detta avtal reglerar förutsättningarna mellan parterna fram till dess att bygglov fås och ett tomträttsavtal kan tecknas.

Nya lägenheter i Halmstads centrum

Cirka 45 nya lägenheter ska byggas i Halmstads centrum på fastigheten Hjärtat 1, som ligger längs Nygatan. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott under tisdagens möte.

Beslutet innebär att John Bauergymnasiets gamla lokaler byggs om till bostäder och att en ytterligare indragen våning samt takterasser byggs ovanpå den befintliga byggnaden, som idag är fyra våningar. Detaljplanen berör endast byggnadens övre våningar och inte den befintliga handelsverksamheten på bottenplan.

– Halmstad har en befolkningsutveckling som ställer stora krav på bostadsutveckling också. Vi ser ett exempel på förtätning i centrala Halmstad med om och tillbyggnad av befintlig fastighet, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Förslaget är ett led i kommunens mål om att utveckla nya bostäder med god hushållning av marken, i detta fall genom förtätning av befintlig bebyggelse. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Utökade planer för Söndrums centrum

Planerna på att förtäta och utveckla Söndrums centrum fortsätter. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att utöka ett detaljplaneförslag för bostäder och lokaler för handel samt service till att omfatta hela Söndrums centrum. Den nya detaljplanen förväntas kunnas antas senast i november 2018.

I det tidigare detaljplaneförslaget omfattades endast delar av Söndrums centrum. Dagens beslut innebär bland annat att själva detaljplaneområdet blir större och att planförslaget inriktas på bostäder och centrumändamål, vilket gör användningen av de planerade byggnaderna mer flexibel.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade tidigare i år om att ge ett positivt planbesked på en ansökan från HFAB om att bland annat bygga cirka 80 nya tillgängliga lägenheter i Söndrums centrum.Diskussioner har också först med en fastighetsägare till en affärslokal i centrum om att bygga cirka 30 bostäder ovanpå den befintliga byggnaden. Även Riksbyggen har visat intresse för att bygga i området.

– Det är positivt med centrumutveckling med bostäder i stadens ytterområden, som började på Andersberg, pågår på Vallås och nu möjliggörs i Söndrum. Detta är positivt både för handeln och de boende, säger samhällsbyggnadsutskottet 2:e vice ordförande, Bertil Andersson (S).

Söndrums centrum är i kommunens översiktsplan utpekat som en centrumnod där kommunen är positiv till en tätatre bebyggelse och en koncentration av bostäder och service. Söndrums centrum finns även med i kommunens handlingsprogram för bostadsförsörjning under perioden 2016-2020.

Fibernätet fortsätter att byggs ut under 2017

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade att godkänna förslag till bedömningskategorier och prioriteringsordning för byggnation av stormnät under 2017.

Handlingsprogrammet för bredbandsutveckling 2014-2020 anger bland annat att Halmstads stadsnät uppdras bygga stormnät mellan befintliga stråk i syfte att boende på landsbygden ska ges ökade möjligheter till bredbandsanslutning via fiber. Byggnationen av dessa stormnät inleddes under 2015.

– Glädjande att Halmstad stadsnät fortsätter att erbjuda även Halmstadbon på landsbygden ett bra fibernät, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Prioriteringsordningen innebär att arbetet med de kvarstående sträckningarna kommer att påbörjas under 2017 och att minst 230 företag och hushåll ges möjlighet att ansluta sig till fibernät.