Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Etableringar i Getinge och planer på nytt bostadsområde i Steninge - två av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 19 september

Etableringar i Getinge och planer på nytt bostadsområde i Steninge var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nya företag i Getinges industriområde
Två företag planerar att etablera sig i det nya industriområdet längs E6 i Getinge. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott godkände två markreservationsavtal. Det ena gäller ett bolag som avser bygga lokaler för bildemontering. Det andra ett företag som ska bedriva byggverksamhet. Reservationsavtalen är värda 2,25 miljoner kronor respektive 1,5 miljoner kronor.

– Getinge växer både som bostadsort och företagsort, det är mycket glädjande och precis i den riktning jag vill se hela kommunen utvecklas. Steg för steg fylls industriområdet med verksamhet, etableringarna stärker varandra och visar att läget vid E6 är populärt, säger Jenny Axelsson (C), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

Utöver dessa fattades också beslut om ytterligare en markreservation. Ett modeföretag avser att bygga kontor och lager på Berta Jönssons väg i Knebildstorp i västra Halmstad.

Plan för nytt bostadsområde i Steninge
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade även en rad beslut som kan öppna för ett nytt bostadsområde med ett 60-tal villor och radhus i sydöstra Steninge. Bedömningen är ett en ny detaljplan ska kunna antas senast i september 2020.

Projektet ligger i linje med den långsiktiga utvecklingen av Steninge enligt kommunens översiktsplan och finns med i bostadsförsörjningsprogrammet.

– Nu påbörjar vi processen för ytterligare bostäder i Steninge, helt i linje med den långsiktiga utvecklingen av Steninge som serviceort som vi vill se. Med fler invånare ökas behovet av serviceutbud, säger Jenny Axelsson (C), ordförande för samhällsbyggnadsutskottet.

Samråd kring utbyggnad av förskola
Planerna på att bygga ut Jutagårds förskola har tagit ytterligare ett steg. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under sitt möte att samråd ska ske kring ny detaljplan.

På grund av ett ökat behov av förskoleplatser i Söndrum vill kommunen bygga ut Jutagårds förskola från två till fyra avdelningar.

Förslaget innebär att cirka 1700 kvadratmeter mark som idag är allmän plats, park, istället planläggs för förskola. Mellan förskoletomten och befintliga bostadshus i väster ska ett tio meter brett parkstråk lämnas för fortsatt passage mellan fastigheterna. Värdefulla ädelövträd inne på förskoletomten sks skyddas mot fällning.

– Det är bra att vi kan förtäta och på så vis utöka antalet förskoleplatser i Söndrum. Mycket positivt också att vi bygger permanent istället för paviljoner, säger Bertil Andersson (S), andre vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet.