Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Centrumgator byggs om – några av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 26 april 2016

Centrumgator byggs om och planer på nya bostäder i Eldsberga. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.Ingress

Klart för andra etappen av ombyggnationen av Brogatan
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att godkänna den andra etappen för ombyggnation av Brogatan gällande sträckan Hamngatan – Karl XI:s väg.

Arbetet med projektering och ombyggnation av andra etappen av Brogatan beräknas kunna påbörjas tidigast våren 2017. Ombyggnaden är en del av projektet ”Stadens hjärta – centrumutveckling i fokus” och syftar till att göra Halmstads stadskärna mer attraktiv för besökare.

Kommunen har avsatt 5,5 miljoner kronor för projektet och enligt avtalsförslagen ska fastighetsägarna bidra med 727 000 kronor.

Storgatan byggs om och blir mer tillgänglig
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna en avsiktsförklaring mellan Halmstads kommun och branschorganisationen Fastighetsägarna avseende ombyggnationen av Storgatan. Ombyggnationen beräknas kosta kommunen cirka 12,5 miljoner kronor.

Avsiktsförklaringen mellan kommunen och Fastighetsägarna innebär att kommunen projekterar och sköter ombyggnationen av Storgatan. Fastighetsägarna förbinder sig att ingå i en utsmyckningsgrupp som ska ansvara för att göra gatan mer attraktiv. Ägandet och driften övergår efter ombyggnaden till kommunen.

- Efter mycket goda samtal med organisationen Fastighetsägarna ska vi nu gemensamt skapa en attraktivare Storgata i Halmstad, som ska locka besökare, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Kommunen har sedan 2013 avsatt medel för en ombyggnation av Storgatan som en del i projektet ”Stadens hjärta – centrumutveckling i fokus”. Förslaget bygger mycket på att skapa tre tydliga stråk jämfört med dagens rutmönster. De tre stråken kommer att bilda separata zoner för gång- och cykeltrafikanter, uteserveringar samt övrig möblering. Projektet kommer delas upp i etapper och beräknas att kunna påbörjas under 2017.

- Vi är inte nöjda med att fastighetsägarna inte tar samma ansvar för utvecklingen av Storgatan som man gjort i andra delar av staden. Vi vill se att de som verkar i Halmstads centrum också är med och finansierar utvecklingen, precis som i övriga delar av staden, som exempelvis Brogatan och att samma regler ska gälla Storgatan, säger Bertil Andersson (S), 2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Planer på nya bostäder i Eldsberga
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att i detaljplan pröva bostäder och centrumverksamhet i Eldsberga. Kommunens fastighetsbolag, HFAB, har uttryckt önskemål om att bygga ett tiotal lägenheter i anslutning till det före detta kommunalhuset.

- Vi sätter nu högsta fart för att få till en ny detaljplan för nya lägenheter i Eldsberga. HFAB har visat intresse för att vara med i satsningen i Eldsberga och bygga nya trygghetsboende, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Samhällsbyggnadskontoret gjorde 2012 en förstudie som underlag för en eventuell planändring för bostäder. Slutsatsen i förstudien var att det gamla kommunalhuset är värt att bevara och att bostäder endast bör tillåtas i sydvästra delen.

I kommunens översiktsplan ingår området i ett större omvandlingsområde som bör utvecklas mot blandad bebyggelse med bostäder och lättare verksamheter.Enligt bostadsförsörjningsprogrammet ska det planläggas för 15 nya bostäder under perioden 2016-2020.

Fisk-Olle etablerar sig vid Slottsbron
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att godkänna ett reservationsavtal med restaurangen Fisk-Olle vid Nissan, vid kajen söder om Slottsbron.

Avtalet innebär att bolaget förbinder sig att snarast efter det att reservationsavtalet undertecknats påbörja projektering, ansöka om bygglov samt övriga tillstånd för igångsättning av byggprojektet.

Enligt detaljplanen får restaurangen upprätta en byggnad för året-runt verksamhet inklusive sophantering, uteservering och parkering. Verksamheten tillåts även inkludera butiksförsäljning.