Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bostadsrätter vid Nyhems torg

- ett av ärendena på KSU 11 mars


Två nya bostadeområden i Marbäck, utredning om avgiftsfri parkering och kollektivtrafik samt tillgängliga bostäder på Vårhem. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Nya bostadsområden utmed väg 25

Två nya bostadsområden kan bli verklighet i Marbäck, som ligger mellan Halmstad och Simlångsdalen. På sitt möte idag beslutade samhällsbyggnadsutskottet att kommunen ska ta fram två olika detaljplaner för bostäder i Marbäck.

Frågan om nya bostadsområden i Marbäck har legat på is ett tag i väntan på att frågan om hanteringen av dricks- och spillvatten mellan Halmstad och Simlångsdalen ska lösas. I juni förra året beslutade kommunfullmäktige att en kommunal VA-ledning ska byggas till Simlångsdalen och Marbäck. Därför kan nu planerna på de nya bostadsområdena ta ny fart.

– Marbäck och Simlångsdalen med omnejd är populära bostadsområden, men nybyggnation i områdena måste göras på ett hållbart sätt. En kommunal vatten- och avloppsledning är en investering i miljön och kan bidra till arbetet med att Halmstads kommun uppnår målen i vattendirektivet. Därför var VA-frågan en förutsättning för en utbyggnad, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Bostadsrätter vid Nyhems torg på gång

Nybyggda bostadsrätter i närheten av Nyhems torg är ett steg närmare förverkligande när samhällsbyggnadsutskottet idag godkände den så kallade samrådsredogörelsen kring detaljplanen för området. Samtidigt beslutade de att handlingarna ska ut på granskning vilket är det sista steget i planprocessen innan detaljplanen kan antas.

Under samrådet har berörda myndigheter, förvaltningar och privatpersoner fått lämna synpunkter på förslaget som innebär två stora flerfamiljshus i området. Platsen där husen ska byggas har ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik och cykelstråk. Även servicen är mycket god i området genom läget alldeles intill Nyhems torg.

–Uppförandet av bostadsrättslägenheter vid Nyhem innebär dels en förtätning av Nyhem med god närhet till resecenter och dels en utökad boendekarriärmöjlighet inom området. Utbyggnaden är mycket angelägen, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

Avgiftsfri parkering och kollektivtrafik ska utredas

På sitt möte idag beslutade utskottet att det ska tas fram ett förslag till hur ett införande av avgiftsfri parkering och kollektivtrafik på lördagar ska kunna genomföras.

Frågan har väckts av Femklövern (M, FP, C, MP och KD) och förslaget rör de kommunala parkeringsplatserna på allmän plats och i parkeringsgarage. Planen är att förslaget ska testas under ett antal lördagar till hösten och att försöket sedan ska utvärderas.

– Femklöverns mål med försöket är att stärka centrumhandelns attraktivitet och pröva vilka effekter en avgiftsfri parkering och gratis kollektivtrafik har för handeln, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Utredningen som ska vara klar i mitten av maj ska förutom ett förslag till hur satsningen kan genomföras, även presentera de ekonomiska konskevenserna och lämna förslag till hur effekterna av förslaget kan mätas.

55-80 bostäder i östra Åled

Bostadsbebyggelse i form av friliggande villor, parhus, kedjehus och radhus i högst två våningar och flerbostadshus i högst fyra våningar, totalt ca 55-80 bostäder, kan bli verklighet i Åled. I alla fall om kommunfullmäktige likt utskottet, beslutar att godkänna den nya detaljplan som har tagits fram över ett område i östra Åled.

Eftersom det är ett större antal bostäder som detaljplanen medger föreslås att området byggs ut i flera etapper. Detaljplanen möjliggör också ett flertal olika fastighetstyper för att en utbyggnad av området ska kunna anpassas allteftersom utbyggnaden sker.

Bostadsområdet ligger på åkermark, men eftersom detaljplaneförslaget bygger på att det byggs många bostäder bland annat flerbostadshus, och då storleken på fastigheter för småhus begränsas, utnyttjas marken effektivt

 – Nu får Åled möjlighet att växa. Det här är en plan som skapar möjligheter för att området ska kunna byggas ut successivt vilket jag ser som väldigt positivt, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Tillgängliga hyresrätter på Vårhem

Vårhemsområdet kan komma att kompletteras med tillgängliga hyresrätter. Utskottet beslutade idag att frågan om tillgängliga hyresrätter på Vårhem ska utredas närmare och gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva frågan i en ny detaljplan.

Den nya planen beräknas vara klar i december 2015. Det fastighetsföretag som har skickat in ansökan om att bygga de tillgängliga hyresrätterna, kommer att bekosta detaljplanearbetet. Frågor som kommer att utredas under planarbetet rör exempelvis byggnadsvolym, exploateringsgrad samt parkeringsmöjligheter.

– Det är glädjande att vårt eget bostadsbolag fortsätter med att förtäta staden och skapar fler tillgängliga hyresrätter på väster, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Johan Rydén (M).

För mer information kontakta:

Ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Henrik Oretorp (C), 035-13 75 02

1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Johan Rydén (M), 0703-74 48 88

2:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet, Bertil Andersson (S), 0702-59 08 80