Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Besökskort på kommunala återvinningscentraler

- ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet den 8 september

Nya förskolor i Frösakull och Slottsjorden, översvämningsskydd i Getinge och besökskort på kommunens återvinningscentraler. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Besökskort på kommunens återvinningscentraler

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig i dag positivt till införandet av besökskort på kommunens återvinningscentraler. Syftet med besökskorten är att ge ett bättre statistiskt underlag för återvinningsverksamheten och säkerställa att besökarna faktiskt  bor i Halmstads kommun. Besökskorten är kopplade till körkortet och ger varje hushåll rätt till 12 besök per år.

Besökskorten börjar gälla från och med 1 januari 2016 om allting går enligt plan. Det slutgiltiga beslutet om besökskorten fattas av kommunfullmäktige den 29 september.

Nya förskolor i Frösakull och Slottsjorden

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i dag att kommunala förskolor ska byggas på tre tomter i Frösakull och Slottsjorden. Tidigare har privata aktörer visat intresse för att bygga och bedriva verksamhet på tomterna, men nu blir det alltså förskolor i kommunal regi.

På samhällsbyggnadsutskottets rekommendation ska byggnationen av förskolan i Frösakull prioriteras då nya bostadsområden har planerats i området.

- I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka att vi ser mycket positivt till att privata aktörer ges möjlighet att starta förskolor. Jag vill gärna se fler initiativ i framtiden trots att det inte blev ett positivt besked idag, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Utbyggnad av förskolelokaler dyrare än förväntat

Utbyggnaden av förskolelokaler i Getinge, Harplinge och Kvibille blir dyrare än förväntat. Samhällsbyggnadsutskottet godkände idag ytterligare 7,5 miljoner kronor för att färdigställa sista etappen i utbyggnaden.

Enligt de första beräkningarna skulle kostnaderna för utbyggnaden hamna på 5 miljoner kronor per avdelning. Denna summa har visat sig vara för låg. Dessutom har kostnaderna för ventilationen i byggnaderna stigit och en fotbollsplan måste ersättas. Detta har fördyrat projektet. Totalt avsattes 45 miljoner kronor i budgeten för utbyggnaden av 9 förskoleavdelningar men totalsumman för alla avdelningar blir 52,5 miljoner kronor.

Tilläggsanslaget är viktigt eftersom det finns ett stort behov av nya förskoleavdelningar i kommunen.

Översvämningsskydd i Getinge

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i dag att en skyddsvall och ett dagvattensystem längst Gärdesvägen i Getinge ska byggas. Dessutom ska den befintliga skyddsvallen längst Klockarevägen justeras – allt för att minska konsekvenserna av en eventuell översvämning i Getinge likt den som inträffade förra året. Det planerade bygget av skyddsvallen och dagvattensystemet har redan godkänts av länsstyrelsen och bygget beräknas vara klart i juni 2016.

Parallellt med detta ska ett rekreationsområde och våtmarksområde för biologisk mångfald mellan Gärdesvägen och Suseån utvecklas. Området ska stå klart senast i december 2017. Under projektets gång ska även behovet av pumpar i anslutning till skyddsvallen utredas.

- Det känns bra att genom detta beslut se till att nödvändiga klimatanpassningsåtgärder förverkligas i Getinge och att samhället står väl rustat inför framtida översväningar, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Ramavtal med MotorHalland om flytt från Tullkammarkajen

Samhällsbyggnadsutskottet ställde sig idag positiva till ett förslag till ramavtal som ska reglera en eventuell flytt av MotorHalland från sin nuvarande placering på Tullkammarkajen till ett område i Eketånga. MotorHalland skulle i och med en överenskommelse om flytt få möjlighet att utveckla sin verksamhet samtidigt som Halmstads kommun kan gå vidare med de omfattande planerna för Tullkammarkajen som bland annat innebär att 600 nya bostäder byggs i området.

För att flytten ska bli verklighet måste dock detaljplanen för området ändras. Samhällsbyggnadsutskottets godkännande av ramavtalet för MotorHallands nya placering innebär att arbetet med ändringarna kan påbörjas. Detaljplanearbetet och tillhörande utredningar kommer enligt förslaget finansieras av MotorHalland.

- Äntligen kan vi ha en lösning för att säkerställa MotorHallands utveckling samtidigt som vi kan komma över ett fantastiskt läge vid Nissan, under förutsättning att vi kan komma överens i de fortsatta förhandlingarna, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Planerna för Tullkammarkajen innebär stora förändringar för området och förväntas pågå mellan 2017-2020.