Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bästa examensarbete 2016

Halmstads kommuns pris för bästa examensarbete 2016 går till Petra Sörman, författare av ”Klimatanpassningsplan och kostnads-nettoanalys för Tullkammarkajen och söderPDF - inriktning högre temperaturer, ökad nederbörd och stigande havsnivåer. ” Ett ämne som är högaktuellt och med utmaningar som kräver anpassningar och insatser av Halmstads kommun.

Årets pristagare heter Petra Sörman och arbetet är en del av hennes kandidatexamen i miljöstrategi på högskolan i Halmstad. Arbetet belyser klimatfrågornaPDF som hamnar högt på agendan, både internationellt och nationellt. För Halmstad som en kustnära kommun och stad är frågan högaktuell. Kommunen behöver anpassas inför de utmaningar som klimatförändringarna kan komma att innebära. Konsekvenserna och samhällskostnaderna kan bli omfattande om insatser inte görs.

– Petra har med stort engagemang, nyfikenhet och vilja skrivit ett mycket omfattande examensarbete på kandidatnivå. Hon har drivit sitt arbete självständigt i samverkan med kommunen men också tagit hjälp av ledande experter inom området från flera olika konsultfirmor, säger kommunekolog Ellinor Waldemarson, som var den som nominerade arbetet.

Under arbetets gång har de frågor som Petra ställt skapat intressanta diskussioner och belyst viktiga frågor för Halmstads kommuns omställningsarbete och anpassningen till ett förändrat klimat.

– Det är självklart jättekul att arbetetPDF uppmärksammas, säger årets pristagare Petra Sörman.

Att påbörja arbetet med att klimatanpassa Halmstad är viktigt och hon hoppas att uppmärksamheten kring priset bidrar till en diskussion om risker och möjligheter med klimatförändringar och att beslutsfattare tar frågan på allvar.

– I framtiden hoppas jag få fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågor i exploateringsprojekt och bidra till att göra vårt samhälle mer robust mot klimatförändringar. Vi behöver få in frågan om klimatanpassning i varje exploateringsprojekt, att den diskuteras i tidigt stadium och följer projektet från början till slut i samtliga led, säger Petra Sörman, som nu arbetar som miljö- och hållbarhetskonsult på WSP i Halmstad.

Juryns motivering

Detta examensarbete tar upp ett högaktuellt område. Halmstad har stora utmaningar framför sig i och med sitt utsatt läge inför kommande klimatförändringar med beräknade högre medeltemperaturer och stigande havsnivåer. 

Kommunen vill samtidigt utveckla delar av centralorten för att skapa en attraktiv stad. Dessa områden på söder och på Tullkammarkajen är därför intressanta att studera för att skapa en hållbar stadskärna.

Författarens engagemang i ämnet gör sig tydligt genom hela arbetet. Studien bidrar med analyser av olika insatser för klimatanpassning av redan bebyggda områden på söder.

Den ger även värdefull kunskap om olika kostnadseffektiva åtgärdsförlag för kommande bebyggelse på Tullkammarkajen. Arbetet är gediget med relevant teori, intressanta resonemang och kostnadsberäkningar som ger kommunen många alternativa lösningar att titta vidare på.

Halmstads kommuns pris för bästa examensarbete

Syftet med Halmstads kommuns pris för bästa examensarbete är att stimulera till ökad samverkan mellan studenter och kommun.

De nominerade examensarbetena bedöms utifrån ett antal kriterier och det juryn anser ha tillfört störst värde för kommunens verksamhet belönas med 10 000 kronor. Här hittar du svar på frågor om vilka som får söka, vilka personer som ingår i juryn, vilka kriterier som bedöms, med mera.

Detta år var totalt fyra arbeten nominerade för priset Bästa examensarbete år 2016 – alla inom aktuella och intressanta områden.