Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Avveckling av äldreboenden

- ett av ärendena på kommunfullmäktiges möte tisdagen den 29:e september


Kommunfullmäktiges möte i september inleddes med information om Patientnämnden och allmänhetens frågor om bland annat förebyggande av ungas psykiska ohälsa och skolskjuts. Under mötet beslutade ledamöterna i frågan om avveckling av äldreboenden, en motion om effektivisering av teknisk drift inom kommunen och förändringar av renhållningstaxan för 2016.

Avveckling av äldreboenden

Kommunfullmäktige beslutade under tisdagens möte att avveckla äldreboendena Soldalen och Vidablick. Frågan om avveckling av boendena Patrikshill, Bäckagård, Almgården och Hemgården återremitteras däremot, för ytterligare utredning före beslut.

Beslutet om avveckling av Soldalen och Vidablick innebär att befintliga kunder på dessa två boenden kommer att erbjudas plats på andra boenden. Kommunen kommer att stå för flyttkostnaderna.

Besluten att återremittera förslaget om avveckling för de resterande boendena innebär att frågan om dessa boenden kommer att utredas ytterilgare innan beslut tas. Vad gäller Patrikshill och Bäckagård kommer möjligheterna för alternativa användningsområden att undersökas. I fallen Almgården och Hemgården kommer förutsättningarna för att göra om dessa boenden till särskilt boende eller försöksverksamhet med trygghetsboende utredas. Besluten om återremittering fattades efter votering.

Bakgrunden till ärendet är att kommunfullmäktige gett hemvårdsnämnden i uppdrag att komma med förslag på avvecklingar av äldreboenden som inte anses motsvara dagens krav på boende- och arbetsmiljö och för att nå balans mellan utbud och efterfrågan på platser i Halmstads kommun. Kommande nyetableringar av äldreboenden i Halmstads kommun kommer att skapa ett överskott på mer än 200 platser år 2017, vilket kan komma att innebära ökade kostnader med ca 115 miljoner kronor per år för kommunen.

Hyresavtalen för de berörda boendena har tidigare sagts upp efter beslut i kommunstyrelsen, för att undvika en automatisk förlängning med fem år.

Besökskort på kommunens återvinningscentraler

Kommunfullmäktige beslutade på tisdagens möte att införa besökskort på kommunens återvinningscentraler. Syftet med besökskorten är att ge ett bättre statistiskt underlag för återvinningsverksamheten, säkerställa att företag betalar för det avfall de lämnar och att besökarna faktisktbor i Halmstads kommun. Besökskorten är kopplade till körkortet. Ursprungsförslaget var att varje hushåll skulle få göra tolv besök årligen, men fullmäktige beslutade om 15 besök per år och hushåll.

Besökskorten börjar gälla från och med 1 januari 2016.

Effektivisering och samordning av teknisk drift inom kommunen

Under tisdagens möte avslog fullmäktige en motion med förslag på hur arbetet inom kommunens fyra tekniska förvaltningar (fastighetskontoret, Laholmsbuktens VA, servicekontoret och teknik- och fritidsförvaltningen) skulle kunna samordnas och effektiviseras.

I motionen föreslogs bland annat att alla tekniska nämnder skulle samlokaliseras till fastigheten Krämaren vid Karl Ifvarssonsgatan och att ett centralförråd för samtliga kommunala verksamheter skulle skapas. Ett ytterligare förslag var att odlingen av växter fortsatt skulle ske i kommunal regi.

Motionen har sedan tidigare remitterats till de berörda förvaltningarna som alla svarat att kommunfullmäktige borde avslå förslagen. En anledning till att man inte tycker att motionen ska genomföras är att förvaltningarna redan påbörjat en översyn av samordningen av tekniska tjänster i kommunen. Ett annat skäl är att det redan beslutats att fastighetskontorets personal ska samlokaliseras till Nymansgatan.