Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Äldreboendestrategi antagen - omoderna boenden avvecklas

I takt med att nya äldreboenden öppnar i Halmstads kommun avvecklas flera boenden som inte är ändamålsenliga. Hemvårdsnämnden har nu tagit ställning till förslaget om stängningar samt beslutat om en äldreboendestrategi.

Under de kommande åren kommer flera nya äldreboenden att etableras i Halmstads kommun. De kommer att bredda utbudet i Halmstad, men medför samtidigt ett överskott på äldreboenden totalt i kommunen.

Hemvårdsförvaltningen fick därför i uppdrag att skapa balans mellan utbud och efterfrågan då det gäller särskilda boenden, och föreslå en avvecklingsplan samt en äldreboendestrategi.

Hemvårdsnämnden har beslutade att ersätta boenden, som inte lever upp till dagens krav, med nya och lämpliga boenden för att på så vis höja bostadsstandarden för äldre som bor i äldreboenden.

Risken för vitesföreläggande från olika tillsynsmyndigheter finns i dag när det gäller föreslagna ej ändamålsenliga boenden.

Även om stängningarna ligger längre fram i tiden så måste besluten fattas nu, eftersom hyresavtalen annars förlängs per automatik i flera år.

Berörda äldreboenden

Almgårdens äldreboende i Getinge, med 26 lägenheter, byggdes 1959. Alla lägenheter saknar pentry. I början av 90-talet försågs 15 av lägenheterna med dusch vid en mindre ombyggnad. Hygienutrymmena uppfyller dock inte dagens krav. Byggnaderna är omoderna och slitna och erbjuder inte den hemmiljö som vi önskar för våra kunder. Även personalens arbetsmiljö är dålig. Planerad avveckling: februari 2017.

Hemgårdens äldreboende i Eldsberga byggdes ursprungligen 1928 och byggdes till 1969. Byggnaderna är slitna och de 23 lägenheterna saknar både egen dusch och pentry. Hemgården lever inte upp till dagens krav på standard och är inte längre godkänt av tillsynsmyndigheterna. Dessutom är personalens arbetsmiljö dålig. Planerad avveckling: september 2016.

Patrikshill, som numera drivs av Attendo, byggdes ursprungligen 1961, och byggdes om och till 1994-96. I dag finns 82 lägenheter i lokalerna, med skiftande standard. En del lägenheter har för små hygienutrymmen för att klara dagens krav. Även tvättstugor och sophantering har tillsynsmyndigheter haft anmärkningar på. Dessutom saknas sprinklersystem. Avdelningarna är svåra att bemanna då lokalerna försvårar överblickbarheten. Planerad avveckling i etapper: mars 2016 och april 2017.

I Patrikshills lokaler finns även Svalans dagverksamhet. Verksamheten har sedan tidigare signalerat att den behöver flytta till lämpligare lokaler.

Bäckagård, som används för korttids- och växelvård, byggdes 1980 och utformningen är typisk för sjukhem från 80-talet, med långa korridorer, stora gemensamma ytor, och en blandning av en-, två- och fyrbäddsrum. Lokalerna är tungarbetade för personalen och äldre modeller av taklyftar finns enbart i en del rum. Stora delar av lokalerna, med sina 80 rum, används inte i dag. Planerad flytt av verksamheten: december 2017.

Sedan tidigare har hemvårdsnämnden beslut om avveckling av Soldalen i Söndrum och Vidablick i Oskarström.

Nyetableringar av ändamålsenliga äldreboenden (nuläge)

År 2015

  • Aleris, Halmstad Plaza - 54 lgh (centrala Halmstad) Privat regi
  • Oskarströms äldreboende - 60 lgh (Oskarström) Kommunal regi

År 2016

  • Attendo, Nissabogatan - 64 lgh (centrala Halmstad) Privat regi

 År 2017

  • Kvarnlyckan - 60 lgh (Harplinge) Kommunal regi
  • Attendo, Nissabogatan - 49 lgh (centrala Halmstad) Privat regi

Information och hjälp till kunder

De kunder som berörs av de planerade avvecklingarna har fått brev med information och inbjudan till möte. Mötena kommer kommer att genomföras de närmaste dagarna och är endast till för kunderna och deras anhöriga.

Förvaltningen kommer att bekosta flytten, ombesörja det praktiska och erbjuda en ny plats på ett ändamålsenligt boende. Alla kunder kan göra aktiva val när det gäller sitt nya boende

Oenig nämnd

Vid sammanträdet på onsdagen antogs ytterligare yrkanden. Förslaget från majoriteten innebär att förvaltningen ska utreda möjligheten att flytta korttids- och växelvårdsverksamheten från Bäckagård till Patrikshills lokaler.

Idessa frågor och frågorna kring äldreboendestrategi, avveckling av icke ändamålsenliga boenden samt förslaget om att säga upp avtalet rörande Patrikshill blev det voteringar med rösterna 6-5, med reservation mot beslutet från socialdemokraterna, vänstern och sverigedemokraterna.

- Jag är glad att kunna erbjuda våra äldre moderna, ändamålsenliga boenden och samtidigt förbättra arbetsmiljön för vår personal, säger Ann Charlott Mankell (M), ordförande i hemvårdsnämnden Halmstads kommun.

- Vi vill förlänga avtalet avseende Hemgården och Almgården fram till dess att det finns en lösning avseende ett kombinerat  äldreboende med bistånd och äldrelägenheter i Getinge och Eldsberga, säger Rose Marie Henriksson (S), vice ordförande i hemvårdsnämnden. Vi säger nej till att säga upp avtalet avseende Patrikshill eftersom det är den enda boendet med en grön lunga i centrum. När det gäller Bäckagård vill vi avvakta med beslutet till 2016. 

Vidare behandling
Ärendet avseende uppsägning av hyreskontrakt behandlas vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsens ledningsutskott. Frågan avgörs slutgiltigt av kommunfullmäktige