Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillgänglighetsmiljon delas ut för ökad inkludering

En tillgänglighetsanpassad fiskebrygga vid Slottsmöllan, nya tekniska lösningar på Najaden, utveckla delaktigheten för elever i särskola och upprätta ledstråk till kommunens självservicediskar. Det är projekt som kan få ta del av Halmstads kommuns årliga tillgänglighetsmiljon.

För att utveckla kommunens arbete med tillgänglighetsfrågor avsätter kommunfullmäktige en miljon kronor årligen för att finansiera olika projekt som syftar till just detta. Halmstads kommunala funktionsrättsråd behandlar ansökningarna och skickar sedan vidare till kommunstyrelsen för beslut. Under oktober och november 2020 inkom fyra ansökningar, som alla beviljades på dagens sammanträde av kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott.

- Det är glädjande att det har kommit in så fina ansökningar som går i linje med intentionerna för tillgänglighetsmiljonen och det var ett enigt utskott som ställde sig bakom att bevilja medel till dessa ansökningar, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga

Teknik- och fritidsnämnden ansökte om 75 000 kronor för att anlägga en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga vid Slottsmöllans tegelbruk. Projektet görs i samverkan med Nissans fiskevårdsområde och investeringen beräknas bli 150 000 kronor. Teknik- och fritidsnämnden finansierar hälften av kostnaden och Nissans fiskevårdsområde finansierar andra hälften. Fiskebryggan planeras att färdigställas under år 2021.

Ny teknik på Najaden

För att öka tillgängligheten för besökare på Kulturhuset Najaden beviljas kulturnämnden 435 000 kronor av tillgänglighetsmiljonen. Pengarna ska användas till att komplettera befintlig teknik med realtidstextning, översättning, större bildspråk och teckentolkning. Realtidstextningen ska kunna användas både för streaming och för fysisk publik i lokalen. Extra skärmar vid sidan av scenen ska kunna visa både text, teckentolk och översättning. Slutinstallation av den nya tekniken beräknas ske under våren 2021.

Utvecklad delaktighet i särskolan

Barn- och ungdomsnämnden har ansökt om 150 000 kronor till ett projekt för att utveckla delaktighet och inflytande för elever som går i grundsärskolan. Elever med funktionsnedsättning kommer mer sällan till tals än andra elever och har mindre inflytande över sin skolgång. Barn- och ungdomsnämnden vill utveckla nya arbetssätt för att öka delaktigheten i skolgången för dessa elever. Arbetet ska leda till nya metoder för att kunna fånga åsikter och tankar hos elever med funktionsnedsättningar.

Självservice på lika villkor

Servicenämnden vill tillgänglighetsanpassa det nya inpasseringssystemet i kommunens receptioner. Ansökan avser 100 000 kronor som ska möjliggöra att besökare ska kunna orientera sig och använda självservicen på lika villkor. I projektet ingår till exempel att upprätta ledstråk till de självservicediskar som kommer att finnas på 15 olika platser i kommunen.

- Mycket positivt att vi beviljar dessa ansökningar som handlar om att kunna öka tillgängligheten inom såväl kultur, fritid, skola och offentliga servicefunktioner, säger Krissi Johansson (S), andre vice ordförande i personal- och ledningsutskottet.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut.