Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Stor ökning av antalet äldre fram till 2030

Kommunstyrelsen behandlade under sitt möte på tisdagen bland annat en ny befolkningsprognos och trygghetsåtgärder på Vallås.

Fram till år 2030 kommer andelen invånare i Halmstads kommun som är 65 år och äldre att ha ökat med 18 procent och 2050 beräknas kommunens invånare vara 139 000 invånare. Det visar den senaste befolkningsprognosenPDF som kommunen låtit göra och som nu presenterats för kommunstyrelsen. (Fördjupning, ytterligare delområdesprognoserPDF.)

Prognosen sträcker sig fram till 2050 och visar hur antalet invånare i kommunen ökar för varje år, men också hur ökningen ser ut för olika åldrar. Fram till 2030 har även en prognos tagits fram som visar den antagna befolkningsutvecklingen för kommunens olika bostadsområden.

2025 kommer Halmstad ha 110 000 invånare – 120 000 invånare år 2035, och 139 000 invånare 2050. Inflyttning är det som främst förklarar folkökningen, men även antalet födda bidrar.

Förutsättning för god planering

Befolkningsprognosen är viktig för den långsiktiga planeringen för kommunens verksamheter. I underlaget finns exempelvis siffor som beskriver hur barnkullarna förändras i kommunens olika bostadsområden – detta styr planeringen för när och var nya förskolor och skolor ska byggas.

Likaså finns i materialet antaganden kring hur ökningen av våra äldre kommuninvånare ser ut – vilka grupper ökar mest och var styr placeringen och utökningstakten för byggnation av nya äldreboenden.

Antalet invånare som är 65 år och äldre kommer att öka med nästan 4 000, vilket motsvarar 18 procent, fram till år 2030. Utvecklingen kommer att vara ojämnt fördelad över kommunen. Främst är det i de centrala delarna av Halmstad som kommer att få betydligt fler invånare i åldersgruppen över 65 år. Men även i områdena Slättåkra-Oskarström samt Trönninge-Eldsberga-Fyllinge kommer att få en tydlig ökning.

Färre ska försörja fler

Den åldersgrupp som kommer att öka mest i Halmstad, 54 procent, är de över 85 år. Jämfört med åldersgruppen 65 år och äldre är denna åldersgrupp mer homogen. En högre andel kommer behöva vård och omsorg samtidigt som en lägre andel kan förväntas arbeta.

Samtidigt som åldersgrupperna över 65 år ökar kraftigt ökar även andelen yngre, det vill säga de som går i förskola och skola. Gruppen 20-65 år ökar också, men inte lika kraftigt. Detta innebär att färre ska försörja fler – den så kallade försörjningskvoten ökar. En beskrivning av denna utveckling finns också med i befolkningsprognosen.

– God framförhållning är A och O för att kunna utveckla Halmstad på ett långsiktigt hållbart sätt. Den nya befolkningsprognosen ger oss många viktiga svar för att lyckas med den målsättningen, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.


Vallås får en trygghetssamordnare

Kulturförvaltningen tillsätter en projektanställd trygghetssamordnare till Vallås som under ett års tid kommer att arbeta med trygghetsfrämjande insatser och lokal medborgarservice.

Anställningen är en del av utvecklingsprogrammet Framtid Vallås och samordnaren kommer från och med hösten att vara placerad på Vallås torg under ett års tid. Fokus för tjänsten kommer vara att jobba med samhällsvägledande frågor där ökad trygghet är prioriterat.

– Vi prioriterar tryggheten på Vallås högt och detta är ytterligare en viktig förstärkning av det arbete som pågår för att göra Vallås till en trygg plats för alla, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vallås har problem med trygghet och kriminalitet, bland annat med flertalet bränder under våren. Många boende har uttryckt ökad oro och Vallås har sedan tidigare varit ett prioriterat område för trygghetsfrämjande insatser. Inom utvecklingsprogrammet Framtid Vallås har det hållits dialogmöten med invånare, föreningar och företagare på Vallås. Det har då framkommit önskemål från boende i stadsdelen att på olika sätt arbeta med att öka tryggheten. Några utmaningar som behöver lösas är att brygga ihop områdets olika delar till en helhet, ett sammanhållet Vallås. En annan del är Vallås torg som behöver utvecklas till en central mötesplats som de boende kan nyttja och vara stolta över.

– Invånarnas oro tas på största allvar och det är precis såhär ett utvecklingsprogram ska fungera; att kommunen fångar upp behov och tillsammans med boende hittar sätt att jobba konkret för att driva saker i rätt riktning, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

I Planeringsdirektiv med budget för 2020 finns redan avsatt 500 000 kronor för trygghetsfrämjande insatser på Vallås. På samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 9 juni ska det fattas beslut om att överföra medlen till kulturnämnden för tillsättning av tjänsten. Kommunstyrelsen fick information om ärendet på sitt möte den 2 juni.

– Insatser på Vallås är efterfrågat av många boende. Därför är det av hög prioritet att trygghetsfrämjande åtgärder som denna kommer på plats, säger Krissi Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Kartor och statistik